Základná škola na Rastislavovej ulici modernizuje vzdelávanie29. 5. 2014 08:13

V júni 2013 bolo škole doručené rozhodnutie zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, že na základe obhliadky a pozitívneho hodnotenia postúpila do výberu medzi pilotné školy  v rámci projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a o ktorý škola prejavila záujem.

Projekt prináša modernizáciu obsahu vzdelávania žiakov základných škôl v oblastiach Človek a príroda (biológia, fyzika, chémia) a Človek a svet práce (technika), ktorého cieľom je podpora profesijnej orientácie na odborné vzdelávanie a prípravu. V súčasnosti sa daný projekt realizuje na 49 vybraných pilotných základných školách na Slovensku. V trenčianskom kraji bolo vybraných 7 škôl, z toho v prievidzskom okrese práve Základná škola na Ul. Rastislavova.

Národný projekt sa realizuje prostredníctvom troch hlavných aktivít:
1.    Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
2.    Nadstavba polytechnickej výchovy na ZŠ s vyústením do profesijnej orientácie žiakov ZŠ vo vzťahu k súvisiacim odborom na SOŠ
3.    Práca s talentami na ZŠ

Rozvoj pracovných zručností žiakov ZŠ bude prostredníctvom tzv. polytechnickej výchovy implementovaný do priebehu vyučovania využitím nových didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie a inováciou foriem a metód vyučovania v týchto oblastiach.
V tomto čase už škola disponuje moderným vybavením odborných učební a postupne sú jej dodávané didaktické pomôcky a informačno-komunikačná technika.

Cieľom projektu je aj zlepšiť úroveň práce s talentami na ZŠ vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave na budúce povolanie. Danú úlohu plnila škola v tomto školskom roku formou účasti na súťažiach vyhlásených organizátorom projektu v spolupráci so Strednou odbornou školou na Vansovej ulici v Prievidzi a so Strednou odbornou školou v Handlovej. Súčasťou projektu je aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov biológie, chémie, fyziky a techniky na ZŠ.

Napriek všetkému, čo prináša náročná realizácia projektu a efektívne zavádzanie jeho cieľov do každodennej praxe školy, je škola hrdá a teší sa, že patrí medzi prvé školy, ktoré majú možnosť prostredníctvom daného projektu:
•    modernizovať učebný plán základného vzdelania vo fyzike, biológii, chémii a technickom vzdelávaní
•    podieľať sa na zvyšovaní úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní
•    získať nové a moderné vybavenie odborných učební pre vyššie uvedené predmety
•    skvalitňovať vyučovanie prostredníctvom inovatívnych výučbových foriem a metód
•    zapájať žiakov do odborných súťaží na podporu ich zručností a talentu
•    prepojiť teóriu s praxou
•    kvalitne pripravovať žiakov na rozhodnutie o ich budúcom štúdiu či kariére
•    a riadiť sa požiadavkami trhu práce.

Všetky aktuálne a potrebné informácie ohľadom uvedeného projektu nájdete na web sídle www.zsodborne.sk a http://zsrastislavovapd.edupage.org/

Riaditeľka školy Václava Juríková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri