Zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne14. 11. 2011 10:14

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka , ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva príslušný v zmysle  § 58 ods.1 písm. f) č.326/2005 Z.z. o lesoch podľa § 30 ods.4 zákona o lesoch zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne.

Tento zákaz nadobúda účinnosť dňom zverejnenia a platí až do odvolania.

Odôvodnenie:
Podľa § 31 ods. I písmo b) zákona o lesoch je vo všeobecnosti na lesných pozemkoch zakázané zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest. Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch je orgán štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený aj z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem. Z hľadiska vývoja požiarnej a meteorologickej situácie na území Slovenska, dochádza k vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne, ako aj environmentálne škody. Je preto v záujme ochrany práv vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov, v záujme ochrany lesov, ako aj vo verejnom záujme takýmto škodám na lesných pozemkoch a v lesoch predchádzať. Nakoľko podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch, zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou je možné len na dobu nevyhnutne potrebnú ministerstvo rozhodlo, že tento zákaz bude platný a účinný až do odvolania, pričom o jeho zrušení rozhodne ministerstvo podľa vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri