Zákaz pálenia odpadu na území mesta Prievidza11. 4. 2013 11:08

Priaznivé počasie  postupne umožňuje začať s prácami v záhradách. Pri jarnom reze stromov vzniká množstvo drevného odpadu v podobe konárov, likvidácia ktorých sa často rieši napr. spaľovaním. V dôsledku spaľovania však vzniká značné nebezpečenstvo vzniku požiaru, predovšetkým vtedy, keď ohniská po spaľovaní konárov dohorievajú bez dozoru. Zároveň hrozí aj zamorovanie okolia zápachom alebo dymom.

Preto upozorňujeme všetkých obyvateľov, že v súlade s VZN o zdravom životnom prostredí č. 71/2003 sa „zakazuje vypaľovanie trávy, pálenie záhradných zbytkov a rôzneho odpadu na súkromných pozemkoch a verejných priestranstvách. Na verejnom priestranstve je zakázané akékoľvek zakladanie ohňov, okrem miest na to určených“.
V týchto dňoch už mestská polícia zaznamenala prvé prípady porušovania uvedených ustanovení. V priebehu jarných mesiacov je zabezpečené  rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na celom území mesta na zber hrubého odpadu. Podobne je zabezpečený aj odvoz opílených konárov. O zbere týchto komodít sú obyvatelia informovaní obvyklými spôsobmi.

Obyvateľ, ktorý nerešpektuje zákonný spôsob likvidácie odpadu, sa dopúšťa priestupku, za ktorý môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33 € !
Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za tekéto nezákonné počínanie  hrozí pokuta až do 331 €. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky 16 596 €.
Na základe uvedeného vyzývame obyvateľov  k dodržiavaniu   zákonných ustanovení. V prípade zistenia zakladania ohňov na verejných priestranstvách, vypaľovania trávy alebo pálenia ostatkov v záhradách, ohláste zistenia  na bezplatnú linku Mestskej polície Prievidza, číslo 159 !

Mgr. Ľubomír Pomajbo                                                        
náčelník MsP Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri