Záhradkári vyhlasujú výtvarnú súťaž pre detiLorem ipsum dolor sit amet 7. 2. 2018 15:03

Slovenský zväz záhradkárov vyhlasuje 11. ročník výtvarnej súťaže na tému : Čaro našej prírody.

Výtvarná práca môže byť zhotovená  akoukoľvek technikou. Práce je potrebné zaslať do 17.03.2018 (rozhodujúci dátum podacej poštovej pečiatky na zaradenie výkresov do súťaže je 17.03.2018) na adresu :

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
REPUBLIKOVÝ VÝBOR
817 02 BRATISLAVA, HAVLÍČKOVA  34


Kategórie:
A 3  až   6 ročné deti ( MŠ, ZŠ)
B 7  až 10 ročné deti     (ZŠ)
C 11  až 15 ročné deti  (ZŠ)
samostatná kategória Umelecké základné školy     (A,B,C)   
samostatná kategória Špeciálne základné školy     (A,B,C)


o    počet prác z jednej MŠ, ZŠ, UZŠ, ŠZŠ je maximálne 10 ks
o    výkres – formát  maximálne A 3
o    práce v jednotlivých kategóriách vyhodnotí odborná výtvarná komisia
o    z každej kategórie komisia vyberie najlepšie práce v počte 5 ks – najviac 10 ks
o    autorom víťazných  prác budú poslané vecné odmeny
o    vybrané výtvarné práce budú použité v expozícii SZZ na výstavách a veľtrhoch v roku 2018
o    vzhľadom na ďalšie využitie výtvarných prác nebudú vrátené autorom
KAŽDÁ VÝTVARNÁ PRÁCA MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ NASLEDOVNE:
o    označenie súťažnej kategórie
o    meno, priezvisko a vek  autora
o    úplná poštová adresa školy a triedy alebo poštová adresa súťažiaceho autora


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri