Zadadnutie MsZ v Prievidzi26. 6. 2019 08:57

Dňa 24. júna rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

- Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach.   
- Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
- Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci prijatých podnetov podozrenia z porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. na základe odporúčania Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi.   
- Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza za obdobie jún 2018 – jún 2019.                  
- Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za rok 2018.   
- Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2018.   
- Správa spoločnosti TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie  1–12/2018.   
- Správa spoločnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2018.   
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.   
- Trasovanie optickej siete v meste Prievidza a umiestnenie skriniek PODB stavby INS_FTTH_PRIE pre lokality – sídlisko Necpaly, Piesky, Staré Mesto, Staré  Necpaly, Zapotôčky, Nové Mesto, Kopanice, Sever.   
- Žiadosť o zmenu Územného plánu zóny IBV Terasy.   
- Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o.   
- Návrh zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu príspevkovej organizácii KaSS Prievidza.   
- Vyhodnotenie uznesení MsZ.   
- Zoznam majetkoprávnych veci.   
- Bod rôzne: Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastic o pokračovanie nájmu priestorov v ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici v Prievidzi (informácia o zverejnení zámeru).

Materiály k jednotlivým bodom sú k dispozícii TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri