Záchrana investície stála Prievidzu 525 tisíc eur. Podá trestné oznámenieLorem ipsum dolor sit amet 25. 9. 2015 13:19

PRIEVIDZA 25. september 2015. Veľká investícia nemeckej firmy v priemyselnom parku bola takmer zmarená. Predstavitelia mesta v procese jej prípravy zistili, že pozemky v priemyselnom parku zabezpečovali aj záväzok súkromnej spoločnosti Archer Invest vo výške viac ako 525 tisíc eur. Pozemky zaťažené záložným právom kúpila spoločnosť Prievidza Invest ešte v roku 2010, kedy bol primátorom mesta Ján Bodnár.

Investícia bola ohrozená
Od spoločnosti Archer Invest v roku 2010, ešte za pôsobenia primátora Jána Bodnára, kúpila za štyri milióny eur pozemky v priemyselnom parku mestská firma Prievidza Invest, ktorej jediným spoločníkom je mesto Prievidza. Mestská firma ich však kúpila aj so záložným právom banky za nesplatený dlh súkromnej spoločnosti. Túto skutočnosť odhalilo nové vedenie mesta až po piatich rokoch pri príprave prevodu pozemkov na nemeckú spoločnosť.

Závažné zistenie znamenalo ohrozenie investície v Prievidzi, ktorá má už v prvej etape vytvoriť najmenej 600 nových pracovných miest. Investor od úvodu rokovaní s mestom deklaroval záujem kúpiť pozemky bez záložných práv. Predstavitelia nemeckej spoločnosti požadovali uzavretie kúpnych zmlúv najneskôr do 22. septembra 2015. Ak by sa to nepodarilo, nemecký investor by z Prievidze odišiel.

Konali v tiesni
To, že nejde o omyl a pozemkami mestskej spoločnosti je skutočne zabezpečený aj dlh cudzej súkromnej firmy, bolo mestu Prievidza potvrdené zamestnancom banky až 16. septembra 2015. Na hľadanie riešenia zostalo prakticky šesť dní.

Investor prirodzene odmietol kúpiť pozemky so záložným právom banky za cudzí úver. V tejto tiesni zostalo len posledné riešenie na záchranu investície. Mestské zastupiteľstvo schválilo, že po uzatvorení kúpnych zmlúv sa časť kúpnej ceny použije na zaplatenie dlhu 525 tisíc eur, čo umožní zrušenie záložného práva v prospech komerčnej banky a investor tak nadobudne pozemky, na ktorých neviaznu žiadne ťarchy.

Ťažké rozhodnutie o zaplatení cudzieho dlhu teda vyriešilo viac problémov a vedenie mesta ho v danej situácií považuje za správne. Zabránilo odchodu investora, ďalšiemu navyšovaniu cudzieho dlhu o úroky z omeškania za každý ďalší deň o takmer 65 eur, aj tomu, aby mestská firma prišla o založené pozemky.
Dlžník, za ktorého zaplatila mestská spoločnosť dlh, mal podľa verejne dostupných databáz v roku 2014 stratu 960 eur a vlastné imanie v zápornej hodnote vo výške takmer 950 tisíc eur. Ak by banka konala a uplatnila si svoje práva, spoločnosť Prievidza Invest mohla prísť o všetky založené pozemky v priemyselnom parku. Aj v tomto prípade by bolo jediným spôsobom, ako by sa tomu dalo zabrániť, vyplatenie dlžnej sumy.

Podajú žaloby a trestné oznámenie
Spoločnosť Prievidza Invest podnikne potrebné právne a iné úkony v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej rovine, za účelom vymoženia 525 tisíc eur, ktoré zaplatila komerčnej banke. Uznieslo sa na tom mestské zastupiteľstvo.

Primátorka mesta Katarína Macháčková si myslí, že zabezpečenie záväzku spoločnosti Archer Invest majetkom mestskej firmy by za určitých okolností mohlo byť v rozpore so zákonom. Podanie žaloby a podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa je do času vydania právoplatného rozhodnutia v súčasnosti beh na dlhé trate, no považuje za povinnosť domáhať sa právnymi prostriedkami následnej ochrany. Podľa jej názoru je potrebné preveriť všetky okolnosti uzatvorenia týchto zmlúv, pretože zatiaľ neúplné informácie, ktorými vedenie mesta disponuje, nasvedčujú tomu, že mohlo ísť aj o úmyselné konanie.

Zaplatili štyri milióny eur

Spoločnosť Prievidza Invest si v roku 2010 pri kúpe splnila všetky povinnosti a uhradila kúpnu cenu tak ako bolo dohodnuté, no zmluva neupravila zánik záložného práva. Napriek tomu, že boli zaplatené viac ako štyri milióny eur, mestská firma kúpila pozemky zaťažené záložným právom banky za nesplatený dlh súkromnej spoločnosti. V zmysle ustanovení kúpnej zmluvy mala byť kúpna cena použitá práve na splatenie úveru spoločnosti Archer Invest z roku 2005. Už pri uzatváraní zmluvy však bolo zrejmé, že kúpna cena nebude postačovať na úhradu dlhu Archer Investu.

Päť rokov bez upozornenia
Mesto a mestská spoločnosť mali viac úverov od tej istej komerčnej banky. Zápis záložného práva na liste vlastníctve v jej prospech preto nevzbudil podozrenie, že by toto záložné právo mohlo zabezpečovať aj iný ako mestský záväzok. Celých päť rokov nebolo známe, že pozemky v priemyselnom parku zabezpečujú tej istej banke aj pohľadávku voči súkromnej spoločnosti Archer Invest. Všetci sa domnievali, že záložné práva boli vysporiadané už v roku 2010 po tom, ako si spoločnosť Prievidza Invest splnila všetky záväzky zo zmluvy a uhradila viac ako štyri milióny eur.

Zatiaľ sa nepodarilo dohľadať žiadne záznamy o tom, že by komerčná banka informovala mestskú firmu Prievidza Invest, že spoločnosť Archer Invest je v omeškaní so splácaním úveru. Otázkou je, prečo banka nekonala vo vzťahu k mestskej spoločnosti z titulu záložného práva už v čase, keď bol dlh 150 tisíc eur a prečo banka pripustila, aby sa dlh zvyšoval o úroky z omeškania a ďalšie náklady o ďalších 376 tisíc eur? To aspoň nateraz pre Prievidžanov pre bankové tajomstvo zostáva nezodpovedané.

V roku 2010 bola Macháčková proti
Macháčková zdôrazňuje aj to, že poslanci mestského zastupiteľstva v roku 2010 neboli informovaní, že záložné právo zrušené nebude. Pripomína, že už v januári 2010 ako opozičná poslankyňa mestského zastupiteľstva bojovala proti spätnému odkúpeniu pozemkov z dôvodu veľmi vysokej zadlženosti mesta a mala pochybnosti o celom obchode. Upozorňovala na to, že právo spoločnosti na spätné odkúpenie pozemkov zaniklo už v decembri 2008 a prijatie dodatku k zmluve, ktorý to umožnil, schválilo zastupiteľstvo až v apríli 2009.

V závere volebného obdobia pod vedením Jána Bodnára malo mesto Prievidza veľmi vysokú zadlženosť a pre finančnú krízu nemalo dostatok finančných prostriedkov na spätné odkúpenie pozemkov. Poslancom bol preto predložený návrh, aby spoločnosť Prievidza Invest od mesta Prievidza prevzala záväzok, a aby odkúpila predmetné pozemky od Archer Invest.

Za zmienku stojí aj to, že v roku 2010, kedy Prievidza Invest kupoval pozemky, spoločnosť Archer Invest ako ich vlastník mala voči mestu Prievidza dlh vo výške viac ako 20 tisíc eur na dani z nehnuteľnosti. Táto pohľadávka mesta Prievidza je predmetom exekučného konania. Prečo z kúpnej ceny štyri milióny euro, ktoré zaplatila mestská firma za kupované pozemky od Archer Invest, nezabezpečilo bývalé vedenie mesta prednostné zaplatenie tohto dodnes neuhradeného a vymáhaného dlhu, zostáva nateraz tiež nezodpovedané.

Nový konateľ spoločnosti Prievidza Invest
S ohľadom na vznik tejto situácie v mestskej spoločnosti bolo potrebné operatívne zareagovať aj personálnymi zmenami. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 22. septembra 2015 primátorka mesta navrhla zmenu v štatutárnych orgánoch mestskej spoločnosti Prievidza Invest. Za nového konateľa navrhla svojho zástupcu Ľuboša Maxinu. Poslanci túto zmenu schválili jednohlasne. Zmenu štatutárneho zástupcu vyvolala potreba riešiť odborne náročné procesné postupy pri snahe domôcť sa nárokov zo zaplateného plnenia mestskou spoločnosťou a poskytnúť súčinnosť vo vzťahu k súdom a orgánom činným v trestnom konaní. Pri návrhu Ľuboša Maxinu na túto úlohu zavážili hlavne jeho bohaté skúsenosti z predchádzajúcej práce v bankovníctve a znalosť obchodného práva.

Ľuboš Maxina má pred sebou náročné úlohy. Prioritne musí vykonať analýzu finančného a právneho stavu. Následne pripraviť koncepciu právnych postupov a ich uplatnenie k jednotlivým orgánom štátnej správy, banke a k spoločnosti Archer Invest, aby sa vynaložilo maximálne možné úsilie pri spätnom vymáhaní uhradenej pohľadávky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri