Začali rekonštrukcie ciest prosíme o zhovievavosťLorem ipsum dolor sit amet 6. 3. 2019 09:36

Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác  je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách.

Predmetom prác bude odstránenie  jestvujúcich krytov a podkladových vrstiev komunikácie a realizácia nových podkladných vrstiev komunikácie a pokládka nových asfaltov. 
V roku 2019 budú realizované rekonštrukčné práce na nasledovných miestnych komunikáciách a chodníkoch:
Rekonštrukcia MK Ul. D. Krmana – plánovaný termín prác– marec-apríl
Rekonštrukcia chodníka Ul. stavbárov - plánovaný termín prác– marec-apríl
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny – pred BD 5308 - plánovaný termín prác– marec-apríl
Rekonštrukcia MK Hlboká ulica - plánovaný termín prác– marec-apríl
Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalupku - plánovaný termín prác– marec-jún


Nakoľko sa bude jednať o úplné uzávierky miestnych komunikácií a chodníkov, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle  prenosného dopravného značenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri