Za nárastom priamej zadlženosti je znižovanie investičného dlhu9. 6. 2020 14:58

V diskusiách pri schvaľovaní I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 zazneli na zasadnutí mestského zastupiteľstva aj diskusné príspevky opozičných poslancov, ktoré boli kritické k stavu mestských financií. Keďže mnohé uvedené tvrdenia sú neodborné a neúplné, je potrebné stručne zareagovať a uviesť informácie na pravú mieru.

Časť opozičných poslancov považuje nárast priamej zadlženosti mesta Prievidza za problematický. Je pravda, že tento ukazovateľ narástol zo sumy 8,3 milióna v roku 2010 na 11,7 milióna v roku 2019. Je ale správne hodnotiť finančné zdravie iba na základe jedného ukazovateľa? Je korektné v prakticky vo všetkých ostatných súvislostiach spájať mesto Prievidza s činnosťou a hospodárením v mestských organizáciách a spoločnostiach, ale práve v tomto prípade na túto spojitosť akosi zabudnúť?

Je potrebné podotknúť, že zvýšená úverová zadlženosť mesta nie je negatívnym ukazovateľom. „Z ekonomického pohľadu, je nešťastné, ak niekto negatívne hodnotí financovanie investičných akcií prostredníctvom úveru. Ak by finančné zdravie mesta Prievidza nebolo dobré, potom by banka mestu Prievidza po zhodnotení všetkých faktorov jeho hospodárenia neposkytla úver s tak výhodnými podmienkami ako je úrok 0,19% na dobu fixácie 10 rokov. Práve výhodné úverové podmienky sú dôkazom zdravého hospodárenia mesta,“ priblížil Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi.

Znižovanie investičného dlhu
Priama zadlženosť mesta je len jeden z finančných ukazovateľov. Za nárastom priamej zadlženosti mesta, resp. zvýšenými výdavkami v posledných rokoch, stoja výrazné investície, z ktorých niektoré neboli dlhodobo plánované. „Ako príklad spomeniem príchod investora do priemyselného parku, či kúpu budovy banky na Námestí slobody, vďaka čomu sme presunuli celý mestský úrad na jedno miesto. Išlo o významné ponuky, ktoré by sa pre mesto Prievidza neopakovali. Pozitívne dopady týchto investícií uvidíme v budúcnosti, napríklad cez príjem z podielových daní,“ upozorňuje Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Pripomína aj ďalšie veľké investície, realizované bez využitia dotácií a grantov, ukončené v uplynulých troch rokoch, ktoré tiež výrazne prispeli k znižovaniu investičného dlhu. Ide napríklad o projekty rekonštrukcie futbalového štadióna, obnovy meštianskeho domu na Námestí slobody, obnovy domu smútku na hlavnom mestskom cintoríne a veľkú rekonštrukciu ciest v celom meste.

Mesto Prievidza sa každoročne snaží znižovať svoj investičný dlh, ktorý reprezentuje dlhoročné neinvestovanie do majetku mesta ako sú budovy materských a základných škôl, či chodníkov a ciest. Podľa vedúceho ekonomického odboru mesta Prievidza je možné investičný dlh vyčísliť približne na 25 miliónov eur. „V predchádzajúcich rokoch sa investovalo nepomerne menej a teraz boli najvýhodnejšie úverové podmienky. Jednoznačne nám aj zo zákona vyplýva, že máme majetok mesta zveľaďovať, rozširovať a zhodnocovať, vysvetľuje Bielický.

Priama a nepriama zadlženosť je rozdiel
Súčasné vedenie mesta od svojho nástupu hovorí o celkovej zadlženosti mesta. To znamená, že v hodnotení úverovej politiky je potrebné brať do úvahy nielen priamy dlh mesta, ale aj nepriamy dlh, teda záväzky firiem, v ktorých je mesto stopercentným vlastníkom. V Prievidzi sú preto pre takúto debatu dôležité aj záväzky spoločností Správa majetku mesta Prievidza a Prievidza Invest, ktorá v minulosti spravovala priemyselný park.

Pri hodnotení finančného zdravia a mestského rozpočtu nie je korektné hovoriť len o náraste priamej zadlženosti a zároveň nespomínať znižovanie zadlženosti mestských spoločností. „Je potrebné poukázať na to, že zadlženosť mestských spoločností sme od nášho nástupu znížili o viac ako 3,5 milióna eur. Mesto Prievidza ako stopercentný vlastník spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza a v minulosti aj spoločnosti Prievidza Invest zodpovedá za ich celkové hospodárenie, na ktoré má nezanedbateľný vplyv aj úverová politika, napríklad v súvislosti so zabezpečením nájomného bývania na Ciglianskej ceste. Táto finančná pomoc z rozpočtu mesta spočíva v každoročnom navyšovaní základného imania SMMP, ktoré je následne použité na splácanie týchto istín úveru s príslušenstvom,“ vysvetľuje primátorka.

Celková zadlženosť klesla
Celková zadlženosť mesta a jeho spoločností k 31. decembru 2019 je vo výške 15.172.104,26 eur. Celková úverová zadlženosť je od nástupu súčasného vedenia mesta v roku 2010 nižšia o viac ako 294 000 eur. „Mesto hospodári zodpovedne a zároveň sa aj primerane rozvíja a hodnota jeho majetku rastie. Zároveň investície smerujú do znižovania investičného dlhu. Investuje sa do obnovy materských škôl, cestnej infraštruktúry, ale aj rozvoja mesta ako úpravy verejných priestranstiev alebo obnova športovej infraštruktúry,“ uzatvára primátorka.

Samospráva uzatvorila hospodárenie v roku 2019 s prebytkom vo výške 1.737.968,12 eur. Celkové príjmy mesta k 31. decembru 2019 predstavovali 44.206.400,34 eur, celkové výdavky 42.468.432,22 eur.

Upozornenie: Článok bol 9.6.2020 o 20:00 aktualizovaný na viacerých miestach.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri