Z rokovania septembrovej Rady starších5. 9. 2019 12:57

V prvý septembrový utorok  sa na svojom treťom rokovaní v roku 2019 zišli členovia poradného orgánu primátorky mesta – Rady starších (RS). Rokovanie viedol zástupca primátorky  Ľ. Jelačič za prítomnosti zástupcov poslancov MsZ, prednostu MsÚ a ďalších zamestnancov mesta.


Prvá časť pracovného stretnutia bola venovaná informáciám  z aktivít mesta v oblasti investičnej činnosti. Zástupcovia seniorov sa dozvedeli z úst hovorcu mesta M. Ďurejeho, kam boli v priebehu prvých ôsmych mesiacov t. r. smerované financie mesta – do opráv a údržby chodníkov a komunikácií, budovania parkovacích miest, či obnovy a údržby majetku mesta vrátane škôl a školských zariadení.

Predseda RS  J. Matejovič  sa vyjadril k novému typu značenia prechodov pre chodcov, ktoré sa stretli u verejnosti s pozitívnym ohlasom. Potom sa už k slovu dostali zástupcovia  denných centier (DC)  z jednotlivých mestských častí i ďalší zástupcovia seniorov.

M. Tomková (DC Hradec) poďakovala za opravu Lesnej ulice a upozornila na problém nedokončenej opravy strechy kultúrneho domu. Upozornila aj na nečistotu na okrajoch chodníkov v okolí železničnej stanice.


M. Mellová (DC Veľká Lehôtka) upozornila na nedokončené práce na jednej z komunikácii v tejto mestskej časti a informovala sa na vykonávanie pohrebných obradov mimo pracovných dní.

E. Vaňová (DC Necpaly) pozvala prítomných na jesennú výstavu ovocia a zeleniny spojenú s výstavou včelárov, ktorá  bude inštalovaná v Kultúrnom  dome Necpaly v dňoch 5. a 6. septembra 2019. Požiadala o riešenie osvetlenia cintorína  - pohrebiska v mestskej časti Necpaly a zaujímala sa o možnosť rozšírenia chodníka ďalej do cintorína. Upozornila na stav podchodu pri OC LIDL. Na túto požiadavku reagoval hovorca mesta, ktorý predstavil projekt, v rámci ktorého sa bude už v týchto dňoch vykonávať základná obnova omietok podchodu. predmetom diskusie bol aj chodník na Nedožerskej ceste a požiadavka na znovuosadenie dopravnej značky „zákaz vjazdu“ nákladných vozidiel na Malonecpalskú ul. smerom od LIDLa. Okrem toho požiadala zástupcov mesta, aby rokovali so zástupcami Ev. cirkvi a.v., pretože návštevníci evanjelickej fary parkujú na Malonecpalskej ulici pred vstupmi do dvorov vlastníkov domov a znemožňujú im tak prístup k vlastným nehnuteľnostiam. DC si pripomenie 15. výročie obnovenia činnosti, k čomu sa uskutoční aj obrad prijatia.

Mgr. A. Lomnická sa informovala na ďalšie využitie Meštianskeho domu po jeho rekonštrukcii. Ponúkla pomoc pri  napĺňaní činností a aktivít a v tejto súvislosti upozornila na prepotrebnú akvizíciu umeleckých diel, ktoré vlastnia pozostalí po prievidzských umelcoch. Požiadala, aby sa v rozpočte mesta počítalo s týmto výdavkom aj v budúcnosti. Informovala aj o činnosti občianskeho združenia ARS PRO FEMINA, ktoré malo vytvorený priestor pre aktivity v budove bývalej II. ZŠ. Požiadala o pomoc pri zabezpečení nových vhodných priestorov na činnosť, nakoľko tento dubiózny  majetok mesta bude predmetom obchodnej verejnej súťaže so zámerom odpredať ho. Upozornila na konanie diskusného fóra pre členov DC na tému Alzheimerova choroba, ktoré sa bude konať v septembri t.r. a odovzdala propagačné materiály pre jednotlivé DC k tomuto podujatiu. V závere svojho vystúpenia pozvala  členov DC na výstavu Výtvarná Prievidza v galérii ART POINT dňa 3. októbra, ktorá  bude venovaná významným osobnostiam Prievidze.

Ing. Vladimír Laluha (DC Malá Lehôtka) –poďakoval za opravu mosta v tejto mestskej časti a požiadal opakovanie  o opravu komunikácie Pod Poliankou.

H. Píšová (DC Sever) sa pochvalne vyjadrila na spoluprácu CVČ s DC Sever a vytvorené podmienky pre činnosť DC.  Členovia DC pozitívne hodnotia prístup mesta k riešeniu dopravy počas Baníckeho jarmoku a možnosť  využitia MHD zdarma v čase konania jarmoku a programov. Upozornila, že súťažný kvíz  družstiev seniorov sa bude konať 17. septembra od 10.00 h v CVČ  a požiadala o nahlásenie družstiev.


Zástupcovia vedenia mesta a MsÚ odpovedali na niektoré podnety seniorov priamo, s ďalšími sa budú podľa prísľubu prednostu MsÚ zaoberať odborné útvary mesta podľa potreby a druhu požiadavky.


Na záver rokovania poďakovali  J. Matejovič, predseda RS a  zástupca primátorky  Ľ. Jelačič prítomným za účasť a členov DC  i ostatných prítomných seniorov pozvali na Banícky jarmok i ďalšie podujatia mesta.

-eda-


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri