Z prievidzskej radnice29. 1. 2013 18:42

Pozrite si ďalšiu zo série diskusií v Regionálnej televízii Prievidza. Primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková a zástupca primátorky JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. diskutujú na tému rozpočet mesta na rok 2013 a finančná situácia v meste.

Zdroj: RTV Prievidza

Mesto Prievidza sa od  nástupu nového vedenia v decembri roku 2010 aktívne snaží znížiť celkovú zadlženosť, ktorá sa skladá  zo zadlženosti mesta (úvery vedené na meste Prievidza)  a zadlženosti mestských spoločností (úvery vedené na mestských spoločnostiach SMMP, s.r.o. a Prievidza Invest, s.r.o.), pretože aj tieto  sa v plnej výške financujú z rozpočtu mesta.

Na začiatku funkčného obdobia sa v decembri roku 2010 muselo vedenie mesta  postaviť pred  celkový dlh vo výške takmer 15,5 milióna eur. Toto číslo vrhlo na Prievidzu hrozbu  zavedenia ozdravného režimu a prípadnej nútenej správy. Aby sa ohrozeniu fungovania samosprávy zabránilo, bolo nutné zaviesť úsporné opatrenia.

Už v roku 2011 sa podarilo znížiť dlh istín o 843 506,81 eur, čo však stále predstavovalo stav úverového dlhu vyše 60% k bežným príjmom v roku 2010. Aj keď boli niektoré úsporné opatrenia prijaté zo strany verejnosti s nevôľou, v konečnom dôsledku sa ukázali ako veľmi úspešné. Dôkazom toho je záverečná bilancia z konca roka 2012, kedy sa podarilo znížiť dlh o sumu 1 375 860,73 eur a celkový úverový dlh tak klesol pod hranicu 60 %. Tým sa podstatne znížilo riziko zavedenia ozdravného režimu a následnej hrozby nútenej správy.

Aj v roku 2013  bude Prievidza naďalej pokračovať v snahe znížiť zadlženosť mesta. Na splácanie istín úverov použije výhradne prostriedky z fondov, čo predstavuje vyše 900 tisíc eur.

Mesto spolu s mestskými spoločnosťami zaplatilo bankám poplatky za úvery v hodnote  821 559,72 eur. Táto suma predstavuje poplatky za správu úverov a úroky k úverom mesta a mestských spoločností.


Čo znamená nútená správa?
Podľa platnej legislatívy je ministerstvo financií oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy v obci (meste). Tento stav je vyhlásený, ak sa ozdravné opatrenia v obci (meste) ukázali ako neúspešné. Počas obdobia nútenej správy je vytvorený krízový rozpočet, ktorý výrazne limituje verejný život a výdavky v samospráve. Zostatkové financie  prechádzajú na samostatný účet a sú z nich hradené len nevyhnutné výdavky.  Všetky rozhodnutia  a prerozdeľovanie finančných prostriedkov sú pod dohľadom správcu, ktorý je priradený samospráve  v nútenej správe. Ten vykonáva dohľad nad zavedením finančných opatrení, ktoré majú za cieľ znížiť zadlženosť obce (mesta).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri