Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstvaLorem ipsum dolor sit amet 25. 3. 2014 13:43

Na treťom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi v roku 2014 poslanci schválili predloženie troch projektových zámerov. Zobrali na vedomie správu o mestskej polícii Prievidza a schválili nové všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení s bytovým fondom. Bola tiež uzatvorená Dohoda o spolupráci medzi mestom Prievidza a Hornonitrianskym baníckym spolkom.

Poslanci odsúhlasili predloženie troch projektov
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie o projektoch, ktoré plánuje predložiť mesto Prievidza. Poslanci zároveň schválili predloženie všetkých troch projektových zámerov, vrátane spolufinancovania z rozpočtu mesta Prievidza.
Prvým projektovým zámerom je revitalizácia poškodenej asfaltovej plochy a následne zriadenie dopravného ihriska v areáli Materskej školy, Ul. Clementisa, Prievidza. Ďalším projektovým zámerom je rekonštrukcia Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi, ktorou sa má dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budovy školy. Predmetom projektu je výmena časti okien na ZŠ, Mariánska ulica v Prievidzi.
Mesto Prievidza požiada aj o dotáciu na vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov z Ministerstva financií SR. Cieľom osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich priechodom tak, že budú priamo osvetlení doplnkovým osvetlením. Ak mesto Prievidza získa dotáciu, podľa projektu bude osvetlených šesť priechodov pre chodcov - dva na Bojnickej ceste (križovatky so Svätoplukovou a Duklianskou ulicou), dva na ulici A. Hlinku (pri autobusovej stanici a pri Bakalárskej ulici) a dva na Nábrežnej ulici (oproti hypermaketu Tesco a pri Uniklinike).

Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Náčelník mestskej polície, plukovník Ľubomír Pomajbo, stručne informoval o stave počtov príslušníkov a zamestnancov MsP, ktorých bolo k poslednému dňu minulého roka spolu 60. Zamestnancov s odbornou spôsobilosťou je 43, civilných zamestnancov 17. Ďalej boli zhrnuté informácie týkajúce sa vzdelávania príslušníkov a zamestnancov mestskej polície. Pomajbo upozornil aj na najdôležitejšie úspechy, ktoré sa podarilo mestskej polícii počas roka 2013 dosiahnuť a poslancov mestského zastupiteľstva oboznámil aj s najbližšími zámermi týkajúcimi sa budovania kamerového systému. Mestská polícia Prievidza v roku 2013 pokračovala tretí rok aj v poskytovaní služby ochrany objektov prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany. Celkovo bolo v roku 2013 pripojených 11 objektov, k 31. decembru 2013 zabezpečovala Mestská polícia Prievidza ochranu pre 86 objektov.

Nové VZN o hospodárení s bytovým fondom a doplnok smernice
Predmetom rokovania poslancov mestského zastupiteľstva bol aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. V rokoch 2013 a 2014 sa budujú nájomné bytové domy na sídlisku Necpaly, ktoré má po ukončení výstavby a mesto Prievidza odkúpiť za pomoci zo štátnych dotácií. O tieto byty majú záujem aj občania, ktorí nespĺňajú podmienky pridelenia bytu podľa doteraz platného všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s bytovým fondom. Prekážkou je to, že záujemcovia nemajú pobyt ani pracovisko v meste. Bolo preto navrhnuté upraviť prideľovanie bytov v tejto lokalite, pričom zámerom je vytvárať podmienky na rast počtu obyvateľov mesta Prievidza. Mestské zastupiteľstvo nové všeobecne záväzné nariadenie schválilo.
Poslanci schválili aj návrh doplnku internej smernici č. 32, ktorou sa ustanovujú kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza. Smernica bola doplnená z dôvodu zmeny legislatívy. V celom texte smernice sa po doplnení uvádza zákon č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý platí od 1. januára 2014 a nahradil predchádzajúcu právnu normu.

Priestor pre obyvateľov
V rámci priestoru pre obyvateľov vystúpili zástupcovia nájomníkov objektu na ulici Falešníka, ktorých nový majiteľ nehnuteľnosti informoval o ukončení nájomných zmlúv. Bolo vysvetlené, že byty v objekte boli najskôr ponúknuté pôvodným obyvateľom, ktorí túto možnosť nevyužili a až potom mesto cez obchodnú verejnú súťaž predalo novému majiteľovi. Ďalej investor, ktorý realizuje projekt na ulici Vysočana, predniesol svoje námietky k postupu pri rušení predkupného práva. Bolo vysvetlené, že žiadosť nebola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva preto, lebo boli z komisií pri mestskom zastupiteľstve vznesené požiadavky na doplnenie dokumentácie.

Dohoda s Hornonitrianskym baníckym spolkom
Zástupcovia Hornonitrianskeho baníckeho spolku so sídlom v Prievidzi navrhli mestu Prievidza, v záujme vytvorenia optimálnych podmienok na spoluprácu pri udržiavaní a rozvíjaní historických baníckych tradícií, uzavrieť dohodu o vzájomnej spolupráci. Táto dohoda má vyjadriť vzájomné porozumenie a záujem subjektov pri propagovaní baníckych tradícií v regióne hornej Nitry. Jej cieľom je predovšetkým deklarovať záujem na spoločnom postupe obidvoch strán. Mestská rada na svojom rokovaní dňa 18. marca 2014 odporučila primátorke mesta túto dohodu uzatvoriť. Dohoda bola uzatvorená slávnostným spôsobom na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 25. marca 2014.
Hornonitriansky banícky spolok a mesta Prievidza sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri analýze, spracovávaní a vzájomnom odovzdávaní si informácií o baníckej histórii hornej Nitry. Cieľom je predovšetkým zachovávanie a rozširovanie archiválií v existujúcich zbierkach a skanzenoch, ako aj ich ďalšie zveľaďovanie a rozvoj. Mesto a banícky spolok budú ďalej spolupracovať na usporadúvaní odborných akcií v oblasti baníckej histórie regiónu, ale aj pri propagácii tém baníckej histórie hornej Nitry u širokej verejnosti prostredníctvom tlačených, tlačových a elektronických médií. Dohodnutý je tiež spoločný postup pri vytváraní dobrého mena baníctva a baníckej histórie mesta Prievidza a regiónu hornej Nitry v očiach verejnosti.

Parkovisko v predstaničnom priestore
V rámci majetkových vecí zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie návrh zmluvy na prenechanie majetku štátu, ktorý je v správe Železníc Slovenskej republiky do nájmu mestu Prievidza na dobu 20 rokov. Ide o pozemok s celkovou výmerou 1 648,50 m2, na ktorom bude môcť mesto Prievidza ako investor zrealizovať stavbu parkoviska v predstaničnom priestore v Prievidzi. Zároveň poslanci schválili uzavretie tejto zmluvy. Účelom tejto stavby je doplnenie dopravnej infraštruktúry predstaničného priestoru železničnej stanice Prievidza o chýbajúce parkovisko pre osobné motorové vozidlá cestujúcej i ostatnej verejnosti. Stavba bude plynule nadväzovať na areál autobusovej stanice Prievidza umiestnenej pred budovou železničnej stanice, čím vhodne doplní a zlepší dopravnú infraštruktúru a kultúru cestovania. Realizáciou projektu vznikne v tomto priestore spolu 68 nových parkovacích miest, a to 66 kolmých stojísk a 2 stojiská pre osoby s telesným postihnutím.

Zrušenie uznesenia MsZ o vyradení ZŠ Mariánska ul. zo siete škôl a školských zariadení
Mesto Prievidza z dôvodu poklesu počtu žiakov a racionalizačného procesu v základných školách predložilo ešte v roku 2011 mestskému zastupiteľstvu návrh na vyradenie ZŠ, Mariánska ul. a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení a podanie žiadosti o ich vyradenie na ministerstvo školstva. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením zo dňa 13. decembra 2011 návrh schválilo. V procese vyraďovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím zo dňa 27. júna 2012 nevyradilo uvedenú školu zo siete škôl a školských zariadení a rozhodnutím zo dňa 15. februára 2013 zamietlo rozklad mesta Prievidza, ktorý podalo proti tomuto rozhodnutiu. Na základe zamietnutého riadneho opravného prostriedku mesto Prievidza podalo podnet na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie zákonitosti postupu ministerstva. Generálny prokurátor SR svojím protestom z 31. júla 2013 navrhol napadnuté rozhodnutia ministerstva zrušiť a nahradiť ich vydaním rozhodnutia v súlade so zákonom.
Na základe uplatneného protestu generálneho prokurátora ďalším rozhodnutím vo veci zo dňa 4. októbra 2013 zrušilo svoje nezákonné rozhodnutie o nevyradení ZŠ, Mariánska ul. a jej súčastí zo siete k 30. júnu 2012. Ministerstvo následne vrátilo celú vec na opätovné konanie, predmetom ktorého je opätovná aktualizácia návrhu, resp. vyjadrenie mesta Prievidza, či trvá alebo netrvá na vyradení tejto školy zo siete. Nadväzne na to sa už od roku 2013 konajú na úrovni vedenia ministerstva a vedenia mesta Prievidza opakované spoločné rokovania. Ministerstvo prezentovalo pripravované zmeny v koncepcii financovania škôl (v súčasnosti v schvaľovacom konaní) a prejavilo ochotu dofinancovať školy v meste Prievidza s akcentom na dlhodobo neriešené havarijné stavy konkrétnych škôl z kapitálových výdavkov. Aj keď je vzhľadom na doterajší vývoj poklesu počtu žiakov v meste v budúcom období nevyhnutné zrušenie ďalšej školy, mesto Prievidza v tomto procese uprednostní koncepčné riešenie. Je rozhodnuté v  budúcnosti posúdiť vec podľa nových, v súčasnosti štátom pripravovaných kritérií financovania a z uvedeného dôvodu berie žiadosť vo veci vyradenia Základnej  školy Mariánska ul., zo siete škôl a školských zariadení späť. Na základe uvedeného navrhlo mesto Prievidza zrušiť uznesenie MsZ č. 362/11 zo dňa 13. decembra 2011. Poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri