Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstvaLorem ipsum dolor sit amet 26. 3. 2018 19:26

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom zasadnutí 26. marca 2018 schválilo všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa upravuje problematika odpadového hospodárstva, určuje miesto zápisu v základných školách a stanovujú školské obvody. Schválili tiež podanie projektu na Úrad vlády SR, poskytnutie dotácií na športové aktivity a zriadenie novej komisie ako poradného orgánu pri udeľovaní mestských ocenení a umiestňovaní pamätných tabúľ.

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Doplnok upravuje, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky do prvého ročníka sa koná v priestoroch uvedených škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

Nové schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre základné školy v meste Prievidza, zosúlaďuje názvy ulíc v jednotlivých školských obvodoch s VZN o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste a so zriaďovacími listinami škôl a školských zariadení. Do jednotlivých školských obvodov sa dopĺňajú novovzniknuté ulice a ulice v jednotlivých školských obvodoch sa usporadúvajú v prehľadnejšom abecednom poradí.

Poslanci sa uzniesli aj na doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  5/2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza. Nariadenie mení spôsob spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s novou legislatívou. Konečný používateľ pneumatiky je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Upravuje sa aj nadobúdacia cena odpadových nádob na účel uplatnenia náhrady pri ich poškodení a zoznam zbieraných odpadov v prevádzke zberného dvora – Zberňa odpadov Prievidza.

Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie projektu Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež Prievidzi, ktorého zámerom je vybudovanie multifunkčného ihriska s rozmermi 40 x 20 m v areáli Základnej školy na Ulici Sama Chalupku a zlepšenie materiálneho vybavenia žiackych a mládežníckych futbalových družstiev FC Baník Prievidza – nákup dresov. Mesto sa bude uchádzať o finančné prostriedky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018, ktorý vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky.

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o postupe vo verejnom obstarávaní na poskytovateľa služby vo verejnom záujme – dopravcu mestskej hromadnej dopravy na roky 2019 až 2028.

Predmetom rokovania bola aj požiadavka na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Necpaly. Táto potreba vyplynula z doručenej žiadosti z dôvodu nesúladu návrhu priestorového usporiadania stavebných pozemkov v platnej územnoplánovacej dokumentácii so skutkovým stavom hraníc parciel v katastrálnom území.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj zaradenie revitalizácie lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke do návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 ako samostatnej položky vo výške 4 500 eur. Podmienkou je, aby sa v Dotačnej zmluve pre Športový klub KRŠEL – Veľká Lehôtka uložila podmienka uviesť vlek do prevádzkyschopného stavu pre sezónu 2018/2019 a umožniť využívanie vleku pre deti do 15 rokov zadarmo po dobu minimálne troch po sebe nadväzujúcich sezón od spustenia vleku.

V bode rôzne poslanci schválili zrušenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v budove Centra voľného času za účelom prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy, žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Prievidza pre Volejbalový klub Prievidza a Basketbalový klub BC Prievidza a návrh na zriadenie Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov historických označení.

Materiály predkladané na Zasadnutie MsZ v Prievidzi 26. marca 2018 nájdete tu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri