Z augustového rokovania MsZ5. 9. 2019 13:55

Dňa 26. augusta zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Program rokovania:
-Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2019 
-Návrh II. zmeny rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku 2019
-Úhrada straty hospodárenia za rok 2018 a jednorazové vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov spol. RTV Prievidza, s.r.o.
-Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2019
-Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
-Informácia o pripravenom projekte „Rekonštrukcia palubovky v Športovej hale v Prievidzi“ a ukončenie projektu „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“
-Majetkovoprávne veci
-Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zast. PETROSTAV SK, s.r.o.) o prehodnotenie (zrušenie) podmienky uloženia IS pretlakom popod miestnu komunikáciu bez jej porušenia „11008 – Prievidza – Átriová ul. – Rozšírenie NNK“
-Informácia Komisie pre uplatňovanie úst. zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ o podaní opravných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018
-Informácia o zámere podania žiadosti o členstvo v Únii miest Slovenska
-Informácia o zabezpečení bezplatných spojov MHD počas Baníckeho jarmoku 2019 Podrobné materiály nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri