Výzva neplatičom hrobových miest na pohrebiskách mesta Prievidza3. 10. 2019 08:42

Stredisko pietnych služieb  TSMPD s.r.o. pripravuje k jesenným sviatkom Pamiatky zosnulých výzvy všetkým neplatičom za hrobové miesta.

Mesto Prievidza prostredníctvom svojej mestskej spoločnosti TSMPD s.r.o. spravuje celkovo 13 pohrebísk na 5 cintorínoch v k. ú. Prievidza. Správa cintorína  pred jesennými sviatkami Pamiatky zosnulých vyznačí všetky hrobové miesta, za ktoré nie sú zaplatené stanovené poplatky. Týmto spôsobom chce zabezpečiť zníženie počtu neplatičov a zároveň doriešiť zmluvné vzťahy s nájomcami hrobových miest. Označením  hrobov dôjde k  upozorneniu na zákonnú povinnosť.

Správa cintorína eviduje ku dňu 10. septembra t. r. spolu 202 hrobových miest, ktorých nájomcovia nezaplatili  poplatky za nájom hrobového miesta v zmysle platného VZN mesta. Najviac neplatičov je evidovaných na pohrebiskách na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici  v Prievidzi (starý cintorín – 55,   nový cintorín  - 44,  rozšírený cintorín – 18, urnový háj – 5   a detské hroby – 19). Značný podiel na neplatičoch majú aj cintoríny v mestských častiach :  Veľká Lehôtka – 31, Hradec – 23 a najmenej neplatičov je v Malej Lehôtke – len 5. Mnohí nájomcovia nereagujú na písomné výzvy, resp. zmenili adresu trvalého pobytu, majú trvalý pobyt len na mesto Prievidza alebo niektorú obec.

Označením nezaplatených hrobov sa už v minulých rokoch podarilo podstatne znížiť počet neplatičov. V porovnaní s rokom 2014, kedy správu cintorína prevzala mestská spoločnosť a kedy bolo evidovaných 1084 neplatičov, sa stav podarilo výrazne za posledné roky zmeniť.

Neplatiči zatiaľ nie sú evidovaní v Necpaloch, kde sa nanovo uzatvárali nájomné zmluvy na hrobové miesta po obnovení činnosti cintorína v roku 2014, ako aj na nových pohrebiskách, kolumbáriu a sektore H.

Výška nájmu za hrobové miesta je závislá od  druhu hrobového miesta ( jedno, resp. dvojhrob, trojhrob, urnové miesto, detský hrob, hrobka). Cenník je súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri