Výzva na voľby členov rád školy a školských zariadeníLorem ipsum dolor sit amet 24. 2. 2016 09:30

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyzýva riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na voľby členov rád škôl a školských zariadení.

Voľby členov rady školy alebo školského zariadenia z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia určí miesto, dátum a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomne oznámi zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy alebo školského zariadenia z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov rady školy alebo školského zariadenia.

Celý dokument: ico_pdf_46

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri