Výzva na pripomienkovanie Programu rozvoja mesta PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 9. 11. 2015 14:24

Program rozvoja mesta Prievidza predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta. Úlohou mesta je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie. Verejnosť vyzývame na pripomienkovanie návrhu Programu rozvoja mesta Prievidza na roky 2016 až 2023.

Obsahom Programu rozvoja mesta Prievidza na obdobie 2016-2023 je analýza súčasného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.

Zámerom Programu rozvoja mesta Prievidza 2016 -2023 je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta.

V prípade, že máte záujem zaslať podnet na doplnenie či zmenu v pripravovanom strategickom dokumente mesta, môžete tak urobiť prostredníctvom priloženého formulára. Vyplnený formulár odošlite na mail: prmpd@prievidza.sk do 16. novembra 2015.

Program rozvoja mesta Prievidza 2016 – 2023 (návrh) ico_pdf_46
Príloha č. 1 - Finančný rámec pre realizáciu (návrh)
Pripomienkový formulár k návrhu Programu rozvoja mesta Prievidza na roky 2016 - 2023 rtf_file_extension_45


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri