Výzva na predloženie zámeru na využitie Kina Baník30. 3. 2012 09:27

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie zámeru týkajúceho sa využitia objektu  Kina Baník, ktorý má obsahovo nadviazať na kultúrno-spoločenskú funkciu súčasného objektu.

Predkladatelia vo svojich zámeroch uvedú bližšie informácie o plánovanom využití priestorov v objekte spolu s  predstavou o prevádzke uvedených priestorov.
Opis priestorov :
V budove súčasného Kina Baník na Ul. M. R. Štefánika 1, 971 01 Prievidza sa nachádzajú typovo rôzne priestory:
•    kinosála s kapacitou 500 miest vhodná na usporiadanie väčších kultúrno-spoločenských podujatí
•    premietacia kabína s funkčnou technikou ( 35 mm )
•    vestibul s výklenkami
•    obojstranný šatňový priestor pri vstupoch do kinosály
•    bufet
•    kancelárske zázemie
•    sociálno – hygienické zázemie
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č.1, katastrálne územie Prievidza : stavba súp. č. 20112, parc. č. 37, zastavané plochy a nádvoria 1105 m2, z toho podlahová plocha kinosály je 476 m2 a vestibul je 173,7 m2.

Doplňujúce informácie :
Prehliadku nebytových priestorov zabezpečí Kultúrne a spoločenské stredisko po dohode so záujemcami. Bližšie informácie poskytne v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Mgr.  P. Štefániková, tel. číslo 046/541 21 34, 0917 283 936 alebo petra.stefanikova@prievidza.sk.
Nájomné: dohodou
Prevádzkové náklady:  hradí nájomca
Doba nájmu: dohodou
Predkladatelia doručia v písomnej podobe svoje zámery na adresu Kultúrne a spoločenské stredisko, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza. Mesto Prievidza si vyhradzuje právo osloviť len vybraných predkladateľov projektov, resp. nevybrať žiadny návrh.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri