Výzva na predloženie zámeru na využitie Kina Baník30. 3. 2012 09:27

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie zámeru týkajúceho sa využitia objektu  Kina Baník, ktorý má obsahovo nadviazať na kultúrno-spoločenskú funkciu súčasného objektu.

Predkladatelia vo svojich zámeroch uvedú bližšie informácie o plánovanom využití priestorov v objekte spolu s  predstavou o prevádzke uvedených priestorov.
Opis priestorov :
V budove súčasného Kina Baník na Ul. M. R. Štefánika 1, 971 01 Prievidza sa nachádzajú typovo rôzne priestory:
•    kinosála s kapacitou 500 miest vhodná na usporiadanie väčších kultúrno-spoločenských podujatí
•    premietacia kabína s funkčnou technikou ( 35 mm )
•    vestibul s výklenkami
•    obojstranný šatňový priestor pri vstupoch do kinosály
•    bufet
•    kancelárske zázemie
•    sociálno – hygienické zázemie
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č.1, katastrálne územie Prievidza : stavba súp. č. 20112, parc. č. 37, zastavané plochy a nádvoria 1105 m2, z toho podlahová plocha kinosály je 476 m2 a vestibul je 173,7 m2.

Doplňujúce informácie :
Prehliadku nebytových priestorov zabezpečí Kultúrne a spoločenské stredisko po dohode so záujemcami. Bližšie informácie poskytne v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Mgr.  P. Štefániková, tel. číslo 046/541 21 34, 0917 283 936 alebo petra.stefanikova@prievidza.sk.
Nájomné: dohodou
Prevádzkové náklady:  hradí nájomca
Doba nájmu: dohodou
Predkladatelia doručia v písomnej podobe svoje zámery na adresu Kultúrne a spoločenské stredisko, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza. Mesto Prievidza si vyhradzuje právo osloviť len vybraných predkladateľov projektov, resp. nevybrať žiadny návrh.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri