Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov na elektrickom vedeníLorem ipsum dolor sit amet 3. 10. 2019 14:45

Spoločnosť Marián Zauška – PLATAN vyzýva všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike. Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov spoločnosť vyzýva vykonať do 5.11. 2019.

Pri kontrole vedenia 22 kV č. 1432 a VN 294 a VN 297 v k. ú. Prievidza bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku, a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením.

Spoločnosť Spoločnosť Marián Zauška – PLATAN z poverenia spoločnosťou SSD v zmysle § 11 Zákona o energetike zároveň oznamuje, že pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpi na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, a to v období november 2019 – marec 2020.

Pokiaľ zamestnancom spoločnosti nebude v uvedenom termíne na dotknuté pozemky umožnený vstup, zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť môžu občania ohroziť plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež bezpečnosť osôb a majetku. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD, a.s. nútená vymáhať si právo súdnou cestou.

Pre bližšie upresnenie dátumu plánovaného vstupu a výrubu, prípadne ďalšie informácie, môžete spoločnosť kontaktovať telefonicky 0911341541, príp. mailom: platanteamsro@gmail.com.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri