Výzva na kultiváciu vegetácie súkromných pozemkov13. 5. 2014 09:31

Mestský úrad Prievidza vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v meste Prievidza, aby venovali zvýšenú pozornosť vegetácii na svojich pozemkoch.

Podľa § 3 ods. 2  Všeobecne záväzného nariadenia č. 145/2013 o zdravom životnom prostredí v meste Prievidza je potrebné venovať počas vegetačného obdobia zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín a zabezpečiť kosenie trávnatých plôch na svojich nehnuteľnostiach do začiatku ich kvitnutia. V prípade zistenia  nedodržania všeobecne záväzného nariadenia, môže byť vinníkovi uložená pokuta v zmysle platných právnych predpisov.

Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemkov je zo zákona povinný odstraňovať buriny z  poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je jednou zo zložiek životného prostredia. Ide najmä o dodržiavanie:
-    §1 §2 a §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
-    §3 ods. 1 zákona č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti.

Zo strany Okresného úradu Prievidza, Pozemkového a lesného odboru, budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník /nájomca pozemku dopúšťa priestupku, resp. iného správneho deliktu na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri