Výzva na kultiváciu vegetácie súkromných pozemkov13. 5. 2014 09:31

Mestský úrad Prievidza vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v meste Prievidza, aby venovali zvýšenú pozornosť vegetácii na svojich pozemkoch.

Podľa § 3 ods. 2  Všeobecne záväzného nariadenia č. 145/2013 o zdravom životnom prostredí v meste Prievidza je potrebné venovať počas vegetačného obdobia zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín a zabezpečiť kosenie trávnatých plôch na svojich nehnuteľnostiach do začiatku ich kvitnutia. V prípade zistenia  nedodržania všeobecne záväzného nariadenia, môže byť vinníkovi uložená pokuta v zmysle platných právnych predpisov.

Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemkov je zo zákona povinný odstraňovať buriny z  poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je jednou zo zložiek životného prostredia. Ide najmä o dodržiavanie:
-    §1 §2 a §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
-    §3 ods. 1 zákona č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti.

Zo strany Okresného úradu Prievidza, Pozemkového a lesného odboru, budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník /nájomca pozemku dopúšťa priestupku, resp. iného správneho deliktu na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri