Vyvraciame HOAX: Mesto Prievidza nepožaduje úhrady poplatkov v dlhodobo zatvorených školských zariadeniachLorem ipsum dolor sit amet 4. 2. 2021 07:29

Mesto Prievidza sa zásadne ohrádza voči manipulatívnemu verejnému statusu poslanca MsZ Branislava Gigaca. Poslanec výzvou na hlasovanie na statuse vytvára dojem, že existujú situácie, kedy je samosprávou v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením vyžadované uhrádzanie poplatkov v školských zariadeniach, ktoré dlhodobo nie sú v prevádzke.

Tendenčné informovanie o situáciách, v ktorých zjavne postup nebol správny, ktoré je doplnené manipulatívnou možnosťou hlasovania, navodzuje, že samospráva vyžaduje úhrady poplatkov napriek tomu, že školské zariadenia nie sú dlhodobo v prevádzke. V spojení s vyjadrením o "bezcitnosti a chamtivosti prievidzskej samosprávy" je vyjadrenie za hranou slušnej komunikácie. Zvlášť ak takto komunikuje poslanec MsZ, ktorý bol oboznámený s platným VZN, teda máme za to, že ho pozná a nemal by na základe individuálneho nesprávneho postupu šíriť dezinformácie. Skôr je na mieste upozorniť na to, čo nebolo v poriadku a v súlade s VZN, nie vytvárať dojem domnelej nespravodlivosti platných nariadení. Predovšetkým v núdzovom stave, v ktorom sa momentálne Slovenská republika nachádza, takúto verejnú komunikáciu považujeme za úplne nevhodnú.

Situácií, ktoré môžu nastať je veľmi veľa. Mesto Prievidza pripúšťa, že v ojedinelých individuálnych situáciách mohlo dôjsť k nedorozumeniam zákonných zástupcov a vedenia škôl, prípadne z iných dôvodov k nesprávnemu postupu. Odbor školstva MsU v Prievidzi preto pripravil prehľadný manuál, z ktorého je zrejmé, aké poplatky je potrebné uhrádzať v konkrétnych situáciách. Prípadný nesúlad so správnym postupom, ktorý je jediný možný podľa všeobecne záväzného nariadenia, má samozrejme mesto Prievidza záujem riešiť. V individuálnych situáciách, ktoré potrebuje ktokoľvek odkonzultovať, odporúčame sa obrátiť na odbor školstva na e-mail beata.revayova@prievidza.sk.

Mgr. Beáta Révayová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Manuál k VZN č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri