Výtvarná súťaž vyhlásená pri príležitosti Roka výročí mesta PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 5. 11. 2012 12:06

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza v spolupráci s mestom Prievidza a RKC Prievidza vyhlasujú výtvarnú súťaž s názvom  Ja, Prievidza. Podtitul znie „Minulosť, prítomnosť a budúcnosť  mesta, v ktorom žijem“.

Tematikou súťaže je výtvarne zobraziť:
• Významné historické udalosti , architektúru a symboly mesta
• Osobnosti, ktoré svojím pôvodom alebo pôsobením súvisia s mestom Prievidza
• Život a práca obyvateľov Prievidze vo všetkých sférach
• Svoje predstavy o Prievidzi budúcnosti

Hlavným zámerom aktivity je upriamiť pozornosť detí a mládeže na významné výročia, ktoré bude Prievidza oslavovať v nadchádzajúcom roku 2013.Naše mesto si pripomenie 900. výročie prvej písomnej zmienky o Prievidzi a 630. výročie udelenia mestských výsad.

Primárnym cieľom tejto  súťaže je podnieť záujem detí a mládeže o mesto, v ktorom žijú alebo študujú a pestovať u našich mladých obyvateľov zdravú hrdosť a stotožnenie sa svojím mestom. Prostredníctvom výtvarnej tvorby  si mladí môžu rozvíjať svoju fantáziu a senzibilitu. Ja, Prievidza taktiež prináša možnosť konfrontácie rôznych postupov vo výtvarnej výchove detí a mládeže a možnosť verejne prezentovať detský výtvarný prejav vo vyhlásenej téme.

Termín vyhlásenia súťaže je 5. november 2012.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci i kolektívy, žiaci MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ vo veku od 4 do 20 rokov. Prijímať sa budú práce do formátu A2 vyhotovené v technikách kresba, maľba, grafika, plastika, kombinované techniky.
Termín uzávierky je 30. apríla 2013.
Do súťaže budú zaradené len práce, ktoré budú na zadnej strane obsahovať nasledovné čitateľné údaje :
a) vek autora alebo autorov, ak pôjde o kolektívnu prácu
b) meno vyučujúceho
c) adresa školy, alebo bydliska v prípade, ak autor pošle prácu samostatne
d) názov práce

Súťažné práce treba doručiť na adresu : Základná umelecká škola Ladislava Stančeka , Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza.
Odborná porota, ktorú zostaví organizátor, bude hodnotiť práce v nasledovných vekových
kategóriách:
1. kategória 4 – 6 rokov
2. kategória 7 – 9 rokov
3. kategória 10- 12 rokov
4. kategória 13– 15 rokov
5. kategória 16 – 20 rokov

Hlavnými kritériami hodnotenia sú dodržanie témy, pôvodnosť a originalita. Porotcovia budú taktiež hodnotiť veku primeranú výtvarnú úroveň vyjadrenia témy.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov :
Na návrh poroty budú jednotlivcom alebo kolektívom udelené v každej vekovej kategórii 3 ceny a niekoľko čestných uznaní. Okrem toho porota ďalej bez rozdielu veku udelí hlavné ceny:
- Cenu mesta Prievidza (odovzdá primátorka mesta)
- Cena OŠaSoO Prievidza
- Cenu Galérie Regionart v Prievidzi
- Cenu ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

Vernisáž a slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien sa uskutoční dňa 7. júna 2013 v Galérii Regionart v Prievidzi. Každá zúčastnená škola dostane Pamätný list a výsledkovú listinu.

Organizátor si vyhradzuje využiť zaslané práce na ich reprodukciu v tlači, a v iných materiáloch propagujúcich toto podujatie a mesto Prievidzu(výsledkovom katalógu, príležitostné pohľadnice). Kolekcia víťazných prác bude podľa dohody prenesená a vystavená v partnerských mestách Prievidze. Zaslané práce sa vracajú na požiadanie po skončení podujatia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri