Výsledky projektu revitalizácie vnútroblokuLorem ipsum dolor sit amet 20. 3. 2020 07:59

Mesto Prievidza zrealizovalo projekt s názvom „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.03.2018.


Identifikácia projektu

Názov: Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 302041K425
Miesto realizácie: Prievidza
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
NFP: 309 643,17 EUR

Výsledky projektu
Realizácia projektu priniesla komplexnú revitalizáciu areálu vnútrobloku na sídlisku Zapotôčky.
Výstupy aktivity:
•    obnovená zeleň a dreviny v areáli vnútrobloku, 
•    rekonštruované spevnenené plochy – chodníky,
•    komplexná obnova mobiliáru:  lavičky, odpadkové koše, nový stojan na bicykle, nové stĺpové osvetlenia,
•    v športovej zóne vybudované ihrisko na petang a fitnes zóna, ktorá dopĺňa existujúce pingpongové stoly a vytvára komplexný priestor na športovanie a aktívne trávenie voľného času.
 
Došlo k revitalizácií otvorených priestranstiev o celkovej rozlohe 12 345 m2.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri