Vyšiel nový turistický sprievodca regiónom horná Nitra - BojniceLorem ipsum dolor sit amet 10. 10. 2016 10:52

Pri príležitosti 230. výročia narodenia významného liečiteľa, kňaza, botanika, ľudomila a národovca – Fraňa Madvu – organizovala vo štvrtok 6. októbra 2016 Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA-BOJNICE (OOCR RHNB) seminár približujúci význam tohto slávneho rodáka hornej Nitry.

O činoch a skutkoch Fraňa Madvu, ktorý bol v 19. storočí považovaný za najväčšieho liečiteľa v Rakúsko – Uhorsku kolujú mnohé legendy o nejasnosti. Zámerom prednášok bolo vyvrátiť legendy a neoverené informácie a ponúknuť účastníkom seminára fakty podložené historickými dokumentami a archívnym výskumom. Tejto úlohy sa ujali historici Branislav Geschwandtner z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a Imrich Grušpier, autor novej publikácie o živote a činnosti Fraňa Madvu - Prameň zázrakov. Na odborné prednášky venované osobnosti Madvu nadviazali Peter Antol, predseda Klubu slovenských turistov (KST) Rokoš Nitrianske Sučany a Jozef Hanák, predseda KST Otlak Nitrianske Rudno. Zástupcovia turistických klubov priblížili aktivity, ktoré vykonávajú s cieľom zachovať povedomie o významnom rodákovi a využiť potenciál tejto historickej osobnosti na rozvoj cestovného ruchu. .

Kto bol Fraňo Madva
Zástupca Hornonitrianskeho múzea Branislav Geschwandtner zúčastneným rozšíril vedomosti o štúdiu, pôsobení, profesii a schopnostiach Fraňa Madvu. Svoju pozornosť upriamil najmä na Madvove liečiteľské schopnosti, ktorými sa preslávil po celom Rakúsko - Uhorsku. Ozrejmil, že Madva mal výnimočný talent v stanovení diagnózy, ktorú následne liečil liekmi podľa vlastných receptúr. Imrich Grušpier, sa venoval najmä zaujímavostiam, ktoré sa pri výskume a písaní publikácie o zázračnom liečiteľovi dozvedel. Rovnako sa zameral na vyvrátenie nepodložených mýtov a objasnenie prínosu liečiteľských metód Fraňa Madvu. „Takmer vo všetkých historických záznamoch sa s Madvovým menom spájal prívlastok „zázračný“ alebo „divotvorný“, ktorý si získal svojimi liečiteľskými schopnosťami,“ uviedol autor knihy „Prameň života.“ 116- stranová publikácia, v ktorej Imrich Grušpier predstavuje výsledky svojho bádania o Fraňovi Madvovi, bola počas seminára slávnostne uvedená do života a posvätená miestnym kňazom.

Fraňo Madva a cestovný ruch
Zostavením programu seminára a samotnou kombináciou prednášok chceli organizátori poukázať na skutočnosť, akou sa dá prepojiť odkaz slávnej historickej osobnosti s rozvojom cestovného ruchu v regióne. „Zámerom našej organizácie  je využiť silný potenciál tejto témy, spojiť historickú osobnosť, ktorá žila v našom regióne a prírodné prostredie, ktoré bolo určujúce aj pre pôsobenie Františka Madvu. V tomto prípade sa nám ponúkla výborná symbióza“, uviedol predseda predstavenstva OOCR RHNB Jozef Holička.

Po načerpaní teoretických vedomostí program pokračoval uvedením do života novej publikácie – Turistický sprievodca regiónom horná Nitra - Bojnice z dielne OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE, ktorej zostavovateľom je Sylvia Maliariková. Krstnými rodičmi publikácie sa stali výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská a predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry, starosta obce Kocurany, Vojtech Čičmanec. Krstní rodičia knihe popriali úspech a široké využitie v praxi.

 „Počas seminára, ktorý naša OOCR HORNÁ NITRA-BOJNICE venovala významnej historickej osobnosti nášho regiónu Fraňovi Madvovi, sme spojili dve veľké témy. Históriu sme spojili s prírodou a zároveň sme využili túto vynikajúcu príležitosť, aby sme uviedli do života úplne novú publikáciu, ktorá ma byť pomôckou pre návštevníkov, ale aj pre sprievodcov. O uvedenie tejto publikácie do života sme požiadali predstaviteľov dvoch organizácií, ktoré od samého začiatku cítime ako našich partnerov a najväčšiu oporu“, uviedla výkonná riaditeľka OOCR HORNÁ NITRA-BOJNICE Sylvia Maliariková.

Program celodenného podujatia, ktoré bolo venované Fraňovi Madvovi, pokračoval pri  kľúčových miestach spojených so životom tejto významnej osobnosti.. Pamiatku Fraňa Madvu si pri miestnom kostole a pomníku uctili všetci zúčastnení, spolu s riaditeľom Domu Matice slovenskej v Prievidzi Vlastimilom Uhlárom. Následne účastníci navštívili dom, v ktorom Madva prežil posledné roky svojho života, ako aj miesto jeho posledného odpočinku v Nitrianskych Sučanoch.


Liečiteľ národa
Fraňo Madva sa počas svojho kňazského pôsobenia v obci Nitrianske Rudno stretával s významnými dejateľmi doby, ako napr. s Jánom Hollým,  Lajosom Kossuthom, Ondrejom Hodžom, Ciborom Zochom, Jánom Francisci Rimavským či Ľudovítom Štúrom. Pri stretnutí s posledným menovaným vraj Madva povedal: „My obaja liečime náš národ. Ja telesne, vy duševne.“


Významný prínos Fraňa Madvu v liečiteľstve, diagnostike a bylinárstve bol počas seminára skloňovaný niekoľkokrát. Zúčastnení spoločne vyslovili prianie, aby sa význam takýchto rodákov pripomínal a šíril aj pre ďalšie generácie.

Zdroj: www.trencinregion.sk
Foto: Milan Gross  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri