Výročná správa Harmonie, n.o.7. 7. 2014 13:01

Nezisková organizácia  predložila poslancom MsZ výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2013.

Harmónia, n. o.  (ďalej „organizácia“),  ako jedna z organizácií založených mestom Prievidza, plní svoje poslanie  v oblasti všeobecne prospešných služieb  od januára 2004. Prevádzkuje   Zariadenie núdzového bývania   na Košovskej ceste č. 17/1, 3, 4  a Útulok na Košovskej ceste č. 15 a 17/2. V oboch zariadeniach sa poskytujú  celoročné pobytové sociálne služby  podľa zákona č. 448/2008 Z. z. osobám v nepriaznivej sociálnej situácii.  Oba objekty sú vo vlastníctve mesta Prievidza.


V Zariadení núdzového bývania  (ďalej „Znb“)  bola  v roku 2013 poskytovaná starostlivosť rodičom a ich nezaopatreným deťom.  Okrem toho sa v  zariadení vytvárali ubytovaným podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť. Zariadenie má kapacitu 16 osôb a v priebehu roku 2013 v ňom  bolo  ubytovaných   celkom 24 osôb (8 rodičov a 16 nezaopatrených detí), čo je o 7 viac ako v roku 2012. Priemerná ročná využiteľnosť  zariadenia bola 15,66 osoby.  V porovnaní s rokom 2012 využilo služby v tomto zariadení o 7 osôb viac.


Útulok  so sídlom na  Košovskej ceste č. 15 a 17/2  v Prievidzi pomoc  dospelým obyvateľom v rozsahu:  ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi, vytváranie podmienok na vykonávanie osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.  Zariadenie má kapacitu  25 lôžok  -  20 lôžok pre mužov a 5 pre ženy.  V priebehu roku 2013  bola v Útulku  poskytnutá pomoc 32 osobám (rovnako ako v roku 2012), z toho 12 ženám a 8 osobám v dôchodkovom veku. Priemerná ročná vyťaženosť zariadenia bola 22,42 osoby.  V zimnom období vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky a prevádzku nízkoprahového centra Charity sv. Vincenta  nebolo potrebné rozšíriť kapacitu útulku.

Aktivity  organizácie
Okrem poskytovania služieb vymedzených zákonom o sociálnych službách bolo pre   organizáciu dôležité vytvorenie materiálnych a finančných podmienok na vybudovanie rekreačnej zóny a detského ihriska v roku 2014. Z tohto dôvodu požiadala  mesto ako vlastníka o prenájom pozemku za objektmi oboch ubytovacích zariadení a mesto žiadosti vyhovelo. Už v závere roka začala organizácia s čistením prenajatého pozemku, pričom  práce dobrovoľne vykonali klienti  oboch zariadení, aj v rámci programu verejnoprospešných prác.

Ďalšou z dôležitých  aktivít organizácie bolo  získavanie  finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Po spracovaní a predložení projektu získala organizácia koncom septembra 2013  v rámci darcovského programu  „Energia pre krajinu“ Slovenských elektrární a. s. (ďalej SE) finančnú podporu na vybudovanie detského ihriska pre deti. Prevádzkou ihriska a rekreačnej zóny pre dospelých klientov sa  vytvoria kvalitnejšie podmienky  na realizáciu záujmových aktivít  a pracovnej terapie prijímateľov služieb, ktorými poskytovateľov zaväzuje platná legislatíva, a ktoré doteraz vzhľadom na nedostatočné priestorové možnosti neboli zabezpečované na požadovanej úrovni.

Organizácia sa od novembra 2013 zapojila do projektu Európskeho sociálneho fondu sprostredkovaného  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi zameraného na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Projekt sa realizoval 6 mesiacov. Vykonávaním dobrovoľníckej činnosti orientovanej na  finančné prostriedky získala organizácia v decembri 2013 z mimorozpočtových zdrojov  350,00 eur, účelovo viazaných na spoločné vianočné aktivity. O ďalších  finančných daroch,  na získanie ktorých zameriaval dobrovoľník svoju hlavnú činnosť, bude organizácia informovať v správe za rok 2014.  Nad rámec svojej zmluvne dohodnutej činnosti  vykonával dobrovoľný pracovník i ďalšie činnosti – administratíva, pomoc klientom pri vybavovaní úradných záležitostí  a aktivity s deťmi ubytovaných matiek.

Organizácia v roku 2013 vybudovala prístrešok nad vstup do objektu útulku, v ktorom  zabezpečuje i prevádzku odevnej banky.  V závere roka 2013 začala za pomoci matiek ubytovaných v Znb budovať odevnú banku pre ženy a deti, so zámerom poskytovať oblečenie a obuv i ostatným sociálne znevýhodneným obyvateľom mesta.

Zámery na  rok 2014
V oblasti základných služieb vymedzených  legislatívou sa pracovníci zamerajú hlavne na pravidelné organizovanie pracovnej terapie ako novej sociálnej služby, ďalej využívanie dobrovoľníckej služby v prospech detských klientov, získavanie ďalších  mimorozpočtových finančných prostriedkov a sprevádzkovanie rekreačnej zóny a detského ihriska. Dlhodobejším zámerom je vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu útulku, vybudovanie pracovného priestoru – dielne na účely pracovnej terapie a rozšírenie kapacity Znb o 6 miest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hospodárenie organizácie
Organizácia  v roku 2013 hospodárila s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu  a z iných zdrojov, ktorými boli platby od klientov a  peňažné   dary (2 % z daní fyzických a právnických osôb). Výška dotácie zo štátneho rozpočtu na jedného prijímateľa sociálnej služby bola na úrovni roku 2012.

Podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb bola mestu Prievidza poskytnutá zo štátneho rozpočtu  účelová dotácia na financovanie bežných výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb. Na prevádzku   Útulku  takto organizácia prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala finančné prostriedky vo výške 26 330,93 €  a na prevádzku Znb vo výške 22 808,42 €.  

Výdavky v hodnotenom období oproti roku 2012 stúpli na mzdách, odvodoch a stravných lístkoch o 11 796,58 €, pretože organizácia  prijala  od februára zamestnanca na plný úväzok. Ďalšie výdavky zaznamenala organizácia na opravách  a výdavkoch  na vnútorné vybavenie objektu  -  oproti roku 2012 boli nižšie o 18 601,99 €. Ostatné príjmy a výdavky sú s predchádzajúcim rokom porovnateľné. Výsledkom hospodárenia organizácie je zisk 998,75 €, ktorý predstavuje časť účelovej dotácie od Slovenských elektrární, a. s. Dotácia  je určená na úpravu pozemku  za objektom Zariadenia núdzového bývania a vybudovanie  detského  ihriska a  v zmysle zmluvy má byť  zúčtovaná v roku 2014.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri