Vymáhanie daňových nedoplatkov1. 2. 2012 08:23

Mesto plánuje zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu nedoplatkov k 31.12.2011 v mesiaci marec na svojej internetovej stránke.

Mesto Prievidza  v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých predpisov  zverejní  v mesiaci marec 2012  na svojej webovej stránke zoznam  daňových dlžníkov podľa stavu daňových nedoplatkov k 31.12.2011. Je preto v záujme  týchto daňových dlžníkov, aby svoje daňové nedoplatky mestu dobrovoľne čo najskôr zaplatili. Najviac daňových dlžníkov  mesto eviduje na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  na dani z nehnuteľnosti a na dani za psa.

Zverejnenie zoznamov je jednou z možnosti  dosiahnuť  aspoň čiastočné zníženie stále narastajúceho stavu nedoplatkov.

Mesto Prievidza si sľubuje od tohto kroku efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov zo strany dlžníkov. Mesto Prievidza v roku 2011 (údaje ku dňu 8.12.2011) v rámci vymáhania daňových nedoplatkov vymohlo čiastku 63 495 €.V porovnaní s týmto údajom bol rovnaký príjem predchádzajúceho obdobia t.j. v roku 2010 vo výške 16 631 €. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri