Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody TurčekLorem ipsum dolor sit amet 10. 10. 2017 15:03

Stredoslovenská vodárenská prevádzsková spoločnosť, a.s. informuje, že na základe sťažností na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody  zo spotrebísk zásobovaných z úpravne pitnej vody Turček, boli vykonané odbery vzoriek z distribučnej siete, príslušných vodojemov a zároveň boli zvýšené počty rozborov na úpravni vody Turček.

Výsledky analýz nepreukázali zhoršenú kvalitu v žiadnom sledovanom ukazovateli a sú v súlade s príslušnou legislatívou. Súbežne bola sledovaná kvalita vody aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorých výsledky analýz boli v súlade s Nariadením vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.354/2006 Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody.


Mgr. Slavomíra Vogelová
tlačová hovorkyňa StVPS, a.s.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri