Vyhodnotenie činnosti Rady mladých v roku 2020Lorem ipsum dolor sit amet 19. 4. 2021 20:07

Rada mladých, poradný orgán mestského zastupiteľstva v Prievidzi, pripravila video s vyhodnotením svojej činnosti v roku 2020. Pomáha zabezpečiť užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta.

Radu mladých tvoria ju zástupcovia detí a mládeže mesta Prievidza. Delegovať svojho jedného zástupcu si do nej môžu žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza vždy na ročné funkčné obdobie, ktoré sa začína v polovici septembra.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri