Vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do EP 201915. 4. 2019 10:01

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.  Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.  Volič s trvalým pobytom v meste Prievidza môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
1. osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019) do 12.00 hod na v ohlasovni pobytov, prízemie MsÚ, budova A, kancelária č. 23. Mesto Prievidza vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 
2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Prievidza najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019). 
3. elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Prievidza najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019). E-mailová adresa na doručenie žiadosti je: darina.gatialova@prievidza.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko, 
  • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, 
  • štátnu príslušnosť, 
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), 
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

 
4. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 05. 2019). 
 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:  meno a priezvisko,   rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
2
 
 štátnu príslušnosť,  adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo domu). 
 
 
Mesto Prievidza  zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.  Mesto Prievidza zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 
 
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 
 
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri