Výberové konanie: Riaditeľ , riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 31. 3. 2011 09:40

Mesto Prievidza v zmysle § 5 ods.(3) Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 Riaditeľ , riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • Úplné stredné vzdelanie
 • Prax v kultúre najmenej 5 rokov
 • Znalosť a orientácia v zákone o obecnom zriadení
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Práca s PC
 • Osobnostné a morálne predpoklady

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka KaSS v Prievidzi“
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti
 • Doklad o potvrdení dĺžky odbornej praxe
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka KaSS  v Prievidzi - neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 21.4.2011 na adresu:

Mestský Úrad

Námestie slobody č.14

971 01 Prievidza

Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.

Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka KaSS v Prievidzi - neotvárať“

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.                                                                                                

V Prievidzi dňa 30.3.2011

 

 

                                                                 JUDr.Katarína Macháčková, primátorka mesta

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri