Vybavte si voličský preukaz pre druhé kolo volieb prezidenta SRLorem ipsum dolor sit amet 23. 3. 2014 19:40

O vydanie voličského preukazu je možné požiadať aj pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa koná v sobotu 29. marca 2014 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Toto platí aj pre druhé kolo volieb, ktoré sa koná v sobotu 29. marca 2014 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Záujemcovia si môžu voličský preukaz vybaviť viacerými spôsobmi: osobne, cez splnomocnenú osobu, písomne alebo elektronicky.

O vydanie voličského preukazu je možné požiadať:
- osobne,
- prostredníctvom splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
- písomne
- elektronicky (e-mailom) na adresu info@prievidza.sk

V písomnej alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.

Mesto Prievidza zašle na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“. Aj preto je potrebné o vydanie voličského preukazu písomne alebo elektronicky požiadať najneskôr do štvrtka 27. marca 2014. Neskôr je už potrebné požiadať o vydanie voličského preukazu osobne. V piatok 28. marca 2014 sú úradné hodiny mestského úradu v Prievidzi od 7.00 do 13.15.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri