Vtáčia chrípka – opatrenia pri zistení a potvrdení vtáčej chrípky30. 1. 2020 13:22

Mesto Prievidza na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza vyzýva svojich obyvateľov, aby na Mestský úrad v Prievidzi nahlásili počet a druh chovanej hydiny a vtákov chovaných v zajatí do 15. februára 2020.

Z dôvodu zistenia a potvrdenia choroby vtáčej chrípky v ZOO Bojnice, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, Vás žiadame o zodpovedný prístup k nahlasovaniu údajov. Nahlasovať môžete e-mailom na adresu info@prievidza.sk, telefonicky na tel. č. 046/5179 625, príp. osobne na MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, budova B, kancelária 105 (sporiteľňa).

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza
NARIAĎUJE OPATRENIA

pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) v Národnej ZOO Bojnice, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.
Za týmto účelom RVPS Prievidza NARIAĎUJE v ochrannom pásme a pásme dohľadu:
1.Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
2.Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
d. bezodkladne oznámiť na RVPS Prievidza (tel. 046/5422247, 0918 630 905) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
-    pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
-    pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
-    týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
-    akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
3.Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.

Ďalej RVPS Prievidza ZAKAZUJE:
1.Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
2.Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
3.Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Prievidza.
4.Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.
5.Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

Nariadenie RVPS Prievidza o opatreniach v ochrannom pásme:
Nariadenie RVPS Prievidza o opatreniach v pásme dohľadu :


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri