Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov12. 2. 2016 08:01

Poslanci prijali nové pravidlá o používaní zábavnej pyrotechniky.

Mesto Prievidza vydalo vo februári 2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa zrušilo VZN č. 141/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov. Vydaním zrušovacieho VZN mesto Prievidza reagovalo na skutočnosť, že Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorým okrem iného, došlo k zrušeniu ustanovenie § 36g ods. 5. zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, podľa ktorého obec mohla všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce.

Prijatím tejto legislatívnej zmeny mesto Prievidza stratilo zákonné zmocnenie na to, aby mohlo upravovať používanie pyrotechnických výrobkov na svojom území prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Dňa 02.12.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorá vo svojom § 53 ods. 2 ustanovila, že obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov na území obce alebo v jej častiach. Na základe uvedených zmien poslanci MsZ prijali VZN č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov.

Na základe nového VZN sa zakazuje používať pyrotechnické výrobky na území mesta Prievidza v čase od 1. januára od 03.00 hodín do 31. decembra do 10.00 hodín. Rovnako sa zakazuje používať pyrotechnické výrobky na Námestí slobody v Prievidzi a na Pribinovom námestí v Prievidzi počas celého kalendárneho roka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri