Voličský preukaz27. 2. 2014 13:59

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.

Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
O vydanie voličského preukazu môže požiadať:
     - osobne,
     - prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
     - písomne alebo
     - elektronicky (e-mailom) na adresu info@prievidza.sk

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:
     - meno a priezvisko,
     - rodné číslo,
     - adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri