Voľby do NR SR v roku 2020: Hlasovanie poštouLorem ipsum dolor sit amet 30. 10. 2019 11:19

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne so zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území mesta Prievidza, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Prievidza zriaďuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí:
volby2020@prievidza.sk

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Prievidza a v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to:
1. v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu mesta Prievidza (MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 97101)  najneskôr 10.1.2020. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
2. elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu volby2020@prievidza.sk . Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi: -  meno a priezvisko, -  rodné číslo, -  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike, -  adresu miesta pobytu v cudzine.
 
Vzor žiadosti o voľbu poštou

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, mesto Prievidza zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine: -  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta, -  hlasovacie lístky, -  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla Mestského úradu v Prievidzi ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa), -  poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie
Vybrať jeden hlasovací lístok: Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky mesta Prievidza a túto zalepí.
Prednostný hlas: Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky mesta Prievidza a túto zalepí.
Odoslať návratnú obálku: Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa Mestského úradu v Prievidzi ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré budú doručené Mestskému úradu v  Prievidzi ( trvalý pobyt voliča v Prievidzi ) najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri