Voľby členov rád škôl a školských zariadeníLorem ipsum dolor sit amet 28. 9. 2021 13:09

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyzýva riaditeľov ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi a ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/37 v Prievidzi na voľby členov rád škôl a školských zariadení.

Voľby členov rady školy alebo školského zariadenia z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia určí miesto, dátum a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomne oznámi zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy alebo školského zariadenia z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov rady školy alebo školského zariadenia.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri