Vodozádržné opatrenia pomôžu vynoviť verejné priestranstvá8. 10. 2021 10:27

Mesto Prievidza sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na realizáciu ďalších vodozádržných opatrení. Tie by mohli oživiť priestor Mestského parku a plochu Mierového námestia. Aktuálne je žiadosť o nenávratný finančný príspevok procese odborného hodnotenia.

Mesto má vypracované projektové dokumentácie spojené s výkonom autorského dozoru stavby „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“,  vypracované projektové dokumentácie spojené s výkonom autorského dozoru stavby „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“.

Na základe zmluvy na vypracovanie projektových dokumentácií spojených s výkonom autorského dozoru stavby „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“, Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie vodozádržných opatrení. V prípade úspešného posúdenia žiadosti by mohli byť revitalizované lokality v Mestskom parku a Mierové námestie. Mesto má vypracované projektové dokumentácie spojené s výkonom autorského dozoru stavby „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“.

Mestský park
Zámerom projektu je zrealizovanie vodozádržných opatrení v lokalite Mestský park v meste Prievidza. Zámerom je stavebná úprava existujúcich komunikácií pre peších, pozostávajúca z odstránenia nepriepustného asfaltového krytu. Nový kryt chodníkov by bol realizovaný z vodopriepustného betónu. Niektoré chodníky by boli zrušené a nahradené zeleňou. V priestore by došlo k doplneniu lavičiek a smetných nádob. Zámer počíta s lokálnou výsadbou parkových rastlín trvaliek vo viacerých častiach parku. Dažďové vody budú odvádzané do priepustných vrstiev skladby chodníka a podložia.    

Mierové námestie
Zámerom projektu je zrealizovanie  vodozádržných opatrení v lokalite Mierové námestie. Návrh počíta so stavebnou úpravou existujúcich spevnených plôch v rámci námestia. Pôvodná plocha je tvorená kamennou dlažbou a dlažbou z betónu, ktorá tvorí nepriepustný povrch. Plocha námestia je v nevyhovujúcom technickom stave, je prerastená trávou. V rámci revitalizácie by došlo k odstráneniu nepriepustného dlažbového krytu. V návrhu nového riešenia sa počíta  s odstránením starého porastu ako sú kríky a tuje po okraji plochy námestia, časť  stromov bude presadená na iné miesto v rámci územia mesta. Značná časť plochy by bola nahradená zatrávnením. Uprostred riešených spevnených plôch sú navrhnuté kvetinové záhony. Zámer obsahuje lokálnu výsadbu parkových rastlín trvaliek v určených  častiach parku a výsadbe vzrastlých stromov. Dažďové vody budú odvádzané do priepustných vrstiev skladby chodníka a podložia.

Celkový rozpočet projektu: 330 306,41 €
Mestský park: 247 767,47 €
Mierové námestie: 82 538,94 €
Celkové oprávnené výdavky:282 538,94 €
Mestský park: 200 000 €
Mierové námestie: 82 538,94 €
Požadovaná výška NFP: 268 411,99 €
Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 5,0% - 14 126,95 €
Neoprávnené výdavky: 47 767,47 €
                                               


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri