Vianočné príspevky vyplatilo mesto ľuďom aj tento rok2. 1. 2019 13:13

Mesto Prievidza už tradične vo vianočnom období prispieva sociálne odkázaným rodinám s nezaopatrenými deťmi finančné príspevky z rozpočtu mesta.

Jednorazový finančný príspevok vyplácaný pri príležitosti Vianoc
Mesto Prievidza už tradične pred vianočnými sviatkami poskytuje zo svojho rozpočtu jednorazový finančný príspevok vybraným  sociálne odkázaným rodinám s nezaopatrenými deťmi, pre rodiny, ktoré majú deti v náhradnej osobnej starostlivosti a pre rodiny, ktoré majú deti v pestúnskej starostlivosti. V tomto roku má mesto Prievidza vyčlenené vo svojom rozpočte pre túto príležitosť finančné prostriedky vo výške 10 000,00  €. Jedna rodina tak dostane 100,00 €.

Podmienkou pre priznanie príspevkov pre rodiny s nezaopatrenými deťmi je, že obdarované rodiny nesmú byť dlžníkmi mesta (na dani z nehnuteľnosti, dani za psa, poplatku za  komunálny odpad, na nájomnom v mestských nájomných bytoch a pod.). 

Mesto Prievidza zo svojho rozpočtu poskytuje rodinám s nezaopatrenými deťmi ďalšie finančné príspevky:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Mesto Prievidza v zmysle internej smernice poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území mesta Prievidza. Uvedená dávka nie je obligatórna a jej  výška a forma je stanovená individuálne, podľa aktuálnej sociálnej situácie občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie na základe žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi k 1. novembru 2018 poskytlo uvedenú finančnú výpomoc 23 rodinám s nezaopatrenými deťmi v celkovej sume 3 420,00 €. V roku 2018 boli vyčlenené v rozpočte mesta finančné prostriedky pre priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  vo výške  4000,00  €.

Príspevok  pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
Uvedený príspevok je poskytovaný nad rámec zákona pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza. Nie je obligatórnou dávkou a vypláca sa vo výške 100,00  € pre každé novonarodené dieťa.  K 1. novembru 2018 bolo takto podporených 396 detí a vyplatená finančná čiastka 39 600,00 €. V roku 2018 boli vyčlenené v rozpočte mesta finančné prostriedky pre príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta vo výške  46 000,00  €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri