Verejné obstarávanie na opravu ciest a chodníkov ukončené16. 9. 2021 09:29

Prievidzská samospráva plánuje pokračovať v opravách vybraných miestnych komunikácií a chodníkov vo vybraných častiach mesta ešte v roku 2021. Na tento účel plánuje preinvestovať z rozpočtu 346 913,24 eur s DPH.

V týchto dňoch bolo ukončené verejné obstarávanie na opravy miestnych ciest a chodníkov. Aktuálne je na podpise zmluva o dielo. Kritériom pre výber víťaza súťaže bola najnižšia ponúknutá cena. Opravy by mal vybraný dodávateľ začať realizovať ešte v tomto roku.  

Rozsahom stavebných prác bude oprava komunikácií v rozsahu frézovania existujúcich povrchov a pokládky nových asfaltových vrstiev vrátane výškovej úpravy vpustov, poklopov a obnovy vodorovného dopravného značenia. Na chodníkoch je plánovaná oprava pochôdznych vrstiev z asfaltobetónu alebo z betónovej dlažby a doplnenie chýbajúcich obrubníkov.

Zoznam komunikácií určených na opravu:
Oprava MK vo vnútrobloku Svätopluková ulica BD č. 89 (pri lekárni)
-    Oprava MK Ulica energetikov
-    Oprava MK Parková ulica (pri križovatke s ulicou Na záhrade po ulicu Pod hrádkom)
-    Oprava MK na Ul. J. L. Bellu
-    Oprava kruhovej križovatky Ul. A. Hlinku

Zoznam chodníkov určených na opravu:
-    Oprava chodníka vo vnútrobloku na Dlhej ulici (vchody č. 16-26)
-    Oprava chodníka na Dlhej ulici (od OD Rozvoj pri Primabanke)
-    Oprava chodníka na Ul. M. Mišíka (pred katastrom)
-    Športová ulica (od BD č. 1750 po Ulicu stavbárov)
-    Oprava chodníka Banícka ulica 
-    Oprava chodníka Ul. M. Rázusa (v časti pred zariadením pre seniorov)
-    Chodník na Ul. P.J. Šafárika po Ul. I. Bukovčana (v časti pri ZŠ)
-    Oprava chodníka vo vnútrobloku na Ul. E. M. Šoltésovej
-    Oprava chodníka na Ružovej ulici


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri