Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania19. 3. 2014 15:50

Stavebník Marián Bielik,bytom Ulica Š. Králika 23/8, Prievidza podal dňa 17.03. 2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na stavbu podľa dokumentácie "Drobná stavba - prístrešok pre bicykle". Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc.č. 910, vo vlastníctve mesta Prievidza.

celý dokument: ico_pdf_46

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri