Varovanie pred zvýšenou koncentráciou smogu30. 1. 2017 07:54

Slovenský hydro meteorologický ústav upožorňuje, že Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“ pre mestá Prievidza, Jelšava, Veľká Ida, Prešov.

Upozorňujeme, že v najbližších hodinách môže nastať  smogová situácia pre častice PM10. Platnosť signálu sa začína o 19. hodine dňa  30.januára 2017 do odvolania.

PRVÁ INFORMÁCIA O ZISTENOM VÝSKYTE PREKROČENIA INFORMAČNÉHO PRAHU PRE ČASTICE PM10
V sobotu 28.januára 2017 bol na monitorovacích staniciach Národnej monitorovacej siete Kvality ovzdušia uvedených v tabuľke prekročený informačný prah pre častice PM10 (po nameraní prekročenia prahu dva po sebe nasledujúce dni a zároveň je za posledných 6 hodín na automatických monitorovacích staniciach v zóne alebo aglomerácii rastúci trend hodinových koncentrácií častíc PM10 aspoň na polovici počtu staníc) – signál „UPOZORNENIE“.

PREDPOVEĎ NA NASLEDUJÚCE  POPOLUDNIE/DEŇ/DNI
2.1    Geografická oblasť očakávaných prekročení informačného prahu
Stredné a východné Slovensko

2.2    Očakávaná zmena v znečistení

SHMÚ vyhlásil signál „UPOZORNENIE“ na smogovú situáciu pre mestá Prievidza, Jelšava, Veľká Ida, Prešov. Na týchto miestach pretrvávajú nepriaznivé podmienky pre rozptyl častíc PM 10 . Slovensko je stále pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše a podľa meteorologickej prognózy nie je predpoklad výraznejšieho zlepšenia rozptylových podmienok dnes a zajtra. Predpoklad zlepšenia by malo nastať snežením v utorok poobedňajších hodinách pre sever stredného Slovenska  a v stredu pre východné Slovensko.

PREDPOVEĎ ZNEČISTENIA
Podľa predpovede počasia by sa malo prísť v priebehu utorka k miernemu zlepšeniu rozptylovej situácie a je predpoklad, že signál „UPOZORNENIE“ bude v priebehu dňa zrušený.
3    INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ SKUPINE POPULÁCIE,
MOŽNÝCH ZDRAVOTNÝCH ÚČINKOCH A ODPORÚČANOM SPRÁVANÍ
PM10 – frakcia suspendovaných častíc, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice  s aerodynamickým priemerom 10 µm s 50% účinnosťou, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.
3.1    Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva
K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.
3.2    Opis možných účinkov
Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.
Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.
3.3    Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať
Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:
-    obmedziť dobu pobytu vonku
-    skrátiť vetranie obytných miestností
-    obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)
-    nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia napr. (natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie)
Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.
3.4    Zdroj ďalších informácií
Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných prahov, o aktuálnych hodnotách koncentrácií znečisťujúcich látok ako aj informácie z oblasti kvality ovzdušia sú na www.shmu.sk a v pracovnom čase na hore uvedených kontaktoch. Podrobnejšie informácie o zdravotných účinkoch môžete získať v pracovnom čase na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri