V Prievidzi sa budujú vodozádržné chodníky28. 9. 2012 07:38

V polovici septembra sa začala v Prievidzi realizácia vodozádržných opatrení. Ide o projekt odvedenia dažďových vôd z povrchu chodníkov do vsakovacích zariadení a následne do okolitého terénu. Takýmto spôsobom budú v prvej etape opravené tri chodníky. Mesto na projekt získalo peniaze z úradu vlády v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí.

V rámci tohto projektu budú vybudované nasledovné chodníky:
-Chodník na Hviezdoslavovej  ul.  (23 201,86 €) - frekventovaný chodník dĺžky 208 m v centre mesta, kde bola poškodená vrchná vrstva chodníka odstránená a ostal len betónový podklad. Navrhované odvodnenie bude realizované po novom kryte z betónovej dlažby do vsakovacích zariadení umiestnených vedľa chodníka.

-Chodník  na  Mierovom námestí  pri kine Baník na sídlisku Píly  (15 797,56 €) - chodník dĺžky 155 m je situovaný v parkovej zeleni na nábreží rieky Handlovky. Povrch je zvlnený a počas dažďov sa na ňom tvoria kaluže. Odvodnenie je navrhnuté úpravou povrchu a odvedením dažďových vôd do vsakovacích zariadení.

-Chodník na sídlisku Žabník (13 914,08 €) - povrch chodníka dĺžky 103 m je popraskaný, navrhnutá je výmena krytu a odvedenie dažďových vôd z chodníka do vsakovacieho zariadenia umiestneného vedľa chodníka.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011, č. 175/2012/TZ/2.5 bola uzatvorená dňa 27.3.2012 medzi poskytovateľom  - Úradom vlády SR a mestom Prievidza v hodnote 100 tis. €. Následne boli vybrané lokality v meste tak, aby boli zohľadnené všetky volebné obvody. V rámci dotácie sú realizované  chodníky  na  Hviezdoslavovej ulici, Mierovom námestí  a na sídlisku Žabník. Keďže z verejného obstarávania bola víťazná suma 52 913,49 €,  požiadali sme Úrad vlády SR o dočerpanie fin. prostriedkov. Po kladnom stanovisku pripravujeme realizovať projekt  na Ul. Clementisa a M. Rázusa.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri