V Prievidzi môžu pribudnúť možnosti pripojenia k internetuLorem ipsum dolor sit amet 9. 10. 2012 12:18

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil výzvy, ktorými začal desať výberových konaní na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Acccess (pevný bezdrôtový prístup).

Frekvencie sú určené na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v desiatich lokalitách, medzi ktoré patrí aj Prievidza. V týchto lokalitách môžu pre záujemcov pribudnúť ďalšie možnosti výberu pripojenia k internetu a ďalších elektronických komunikačných služieb. V Prievidzi sú k dispozícii frekvenčné bloky pre 5 operátorov.

TÚ SR určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej jednorazovej úhrady je 665 eur. Predložené ponuky posúdi minimálne päťčlenná výberová komisia, ktorej členovia budú podľa zákona bezúhonné a odborne spôsobilé osoby. Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej úhrady bude najvyššia. TÚ SR je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešní účastníci výberových konaní získajú frekvenčný blok 2 x 7 MHz na dobu 10 rokov. Každému úspešnému účastníkovi bude pridelený len jeden frekvenčný blok.

Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť TÚ SR osobne alebo poštou najneskôr do 22. októbra 2012 do 13:30 hodiny. V prípade, ak predkladateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum doručenia ponuky TÚ SR.

Výzvy sú publikované vo Vestníku TÚ SR a na webovej stránke úradu.

Zdroj: tlačová správa TÚ SR


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri