V Prievidzi investujú do škôl viac ako milión eur5. 9. 2016 09:17

V Prievidzi sa realizujú viaceré významné rekonštrukčné práce v základných školách a školských zariadeniach. V tomto roku sa preinvestuje do opráv škôl viac ako 1 milión eur.

„V každej základnej škole budú postupne realizované rôzne opravy. Finančné prostriedky smerujú aj do opráv materských škôl, Centra voľného času Spektrum i Základnej umeleckej školy. V niektorých školách budú preinvestované desiatky tisíc eur,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková. Najviac financií na opravy získa ZŠ Ul. S. Chalupku a to až 64 000 eur a ZŠ Ul. Rastislavova 73 880 eur, tie sú použité napríklad na rekonštrukciu malých šatní, modernizáciu sociálnych zariadení alebo rekonštrukciu strechy.

Najväčšia časť vynaložených financií na opravy v školách pochádza z rozpočtu mesta. Časť finančných prostriedkov je zo štátneho rozpočtu a menšia časť aj z mimorozpočtových grantov alebo z vlastných zdrojov škôl.

Peniaze z rozpočtu mesta predstavujú sumu 793 993 eur:

Z tohto balíka financií pôjde pre právne subjekty (t.j. základné školy a  ZUŠ a CVČ), suma 369 192 eur a pre školské organizácie bez právnej subjektivity (t.j. pre materské školy a školské jedálne MŠ) finančná čiastka 424 801 eur. Konkrétne opravy sa realizujú na základe schváleného plánu údržby a investícií školských objektov podľa akútnych potrieb pre rok 2016.

Peniaze zo štátneho rozpočtu na havárie a projekty v roku 2016 predstavujú sumu 187 816 eur.

Vlastné zdroje školských zariadení vyčlenené a rozpočtované samostatne (z nájmov, z dobropisov, z poplatkov, zo zberov a pod.) sú vo výške 23 703 eur:
- z právnych subjektov 8 703 €
- bez právnej subjektivity 15 000 €

Mimorozpočtové granty a zdroje:
Túto časť peňazí predstavuje sponzorstvo účelovo viazaných finančných prostriedkov, napríklad pre MŠ Mišúta, ktorá získala peniaze v súťaži so spoločnosťou DOMESTOS vo výške 8 000 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri