V novom školskom roku s novým projektom3. 9. 2015 13:24

Materská škola , Ul. P. Dobšinského v Prievidzi začína nový školský rok s unikátnym projektom - Technická škôlka. Ide o vzdelávací projekt zameraný na polytechnickú výchovu detí predškolského veku.

Hlavným motívom realizácie projektu Technická škôlka je nedostatok technicky vzdelaných mladých ľudí, nezáujem detí a mládeže o technické vedy, ale najmä nedostatok základných technických zručností u detí. Zameraním materskej školy na Ul. P. Dobšinského na technickú oblasť sa má tento problém systémovo riešiť. Realizátor projektu, Materská škola, Ul. P. Dobšinského v spolupráci so základnou školou Ul. P. Dobšinského spustila projekt od 1. septembra 2015. Cieľovú skupinu tvoria deti predškolského veku a žiaci 1. stupňa základnej školy.
 

RTV Prievidza:

Bezpečnosť detí
Účasť detí v projekte je dobrovoľná, dieťa môže byť zapojené do projektu len na základe informovaného súhlasu jeho rodičov/ zákonných zástupcov. Pri práci platí dodržiavanie všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany zdravia vyplývajúcich z platnej školskej legislatívy. Deti sa oboznámia s vybavením učebne - školskou dielňou. Vopred sa učia narábať s nástrojmi a náradím, aby sa predišlo úrazom. Pri práci s pílkou či vŕtačkou pracuje iba jedno dieťa s učiteľkou. Každé dieťa má svoju úlohu, ktorú plní, čím sa zamedzí nedisciplinovanému správaniu detí v triede resp. v dielni.

Výstupy projektu
Dosiahnuť u detí spojenie súvislosti dejov, ktoré sú typické pre inovačné procesy. Deti si podľa svojich predstáv a pod vedením pedagógov vyrobia funkčný model študovaného technického objektu (kolobežky, bicykla, motorky, automobilu, traktora, lode, lietadla). Takto získané vedomosti a zručnosti efektívnejšie zafixujú. Hra s modelom, ktorá nasleduje po jeho výrobe, objasní deťom správne použitie technického objektu a možnosti skutočného stroja.
 
Deti sa v rámci výučby oboznámia s vybavením učebne a školskou dielňou. Vopred sa učia narábať s nástrojmi a náradím, aby sa predišlo úrazom. Pri práci s nástrojmi ako pílkou či vŕtačkou pracuje iba jedno dieťa s učiteľkou. Každé dieťa má svoju úlohu, ktorú plní, čím sa zamedzí nedisciplinovanému správaniu detí v triede resp. v dielni.
 
Časový harmonogram realizácie projektu: september 2015 – jún 2017.
Návrh rozpočtu pilotného projektu:
Celková suma: 3 370, 00 eur
Dotácia mesta Prievidza: 1 000 eur

Cieľová skupina: deti predškolského veku a žiaci 1. stupňa základnej školy

Projekt podporuje SOPK, ČMA a Trenkwalder, a.s..


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri