V neziskovej organizácii HARMÓNIA prerokovali výročnú správu za rok 2017Lorem ipsum dolor sit amet 28. 2. 2018 13:50

Harmónia n. o. Prievidza od založenia slúži ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov prišli o strechu nad hlavou, osamelým rodičom a ich deťom ako dočasné útočisko na preklenutie vážnych životných situácií. Význam  útulku, v ktorom služby poskytuje, je  zásadný. V prvom rade rieši okamžitú nepriaznivú situáciu obyvateľov, ktorí z rôznych dôvodov zostávajú bez domova a prostriedkov. Rovnako dôležitá je jeho  úloha pri akútnom riešení podobných problémov osamelých rodičov s deťmi.

Správna rada Harmónia  n. o. naplnila aj na začiatku tohto roka literu zákona a na riadnom zasadnutí 9. februára 2018 prerokovala Výročnú správu za rok 2017. Prerokovala  a schválila nielen uskutočnené aktivity a ďalšiu činnosť, ale tiež prehodnotila ekonomické ukazovatele. Podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa & 71 ods. 6 zákona 448 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov bola mestu Prievidza poskytnutá zo štátneho rozpočtu účelová dotácia na financovanie bežných výdavkov v zariadeniach štátnych služieb. Na prevádzku Útulku (na ktorý sa podľa zákonných podmienok pretransformovalo aj Zariadenie núdzového bývania) organizácia prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala finančné prostriedky vo výške 59 040,00 €. V roku 2017 vzrástli výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, materiálové vybavenie objektov a spotrebný materiál. Zvýšili sa výdavky na energie, nájomné, revízie zabezpečované SMMP  s.r.o.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta mesačne v Útulku v roku 2017 dosiahli sumu 193,17 €.
Pracovníci zariadenia svojim klientom pomáhajú nielen možnosťou bývania za  výhodných finančných podmienok, nemenej dôležitými aktivitami je ich vzdelávanie v oblasti hospodárenia v domácnosti, starostlivosti o deti, orientácie v legislatíve, vytvárania a prehlbovanie hygienických a pracovných návykov. Organizácia spolupracuje so zariadeniami podobného charakteru v rámci celého Slovenska i s organizáciami pre podobnú cieľovú skupinu v rámci mesta.
V tomto roku   čaká  organizáciu nemálo úloh aj v rámci nevyhnutnej rekonštrukcie objektov. Okrem toho bude pokračovať v dennej zaužívanej činnosti,  pretože  kapacita zariadenia je takmer počas celého roka naplnená na sto percent.

Harmónia n. o. aj touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí jej v roku 2017 pomáhali:  svojmu zakladateľovi  - mestu  Prievidza, Správe majetku mesta Prievidza s. r. o., spoločnosti GeWiS s. r. o., Nestlé Slovensko s. r. o., spoločnostiam Iljin Slovakia s. .r o., Slovenským  elektrárňam, Orange Slovensko a. s., Slovenskému červenému krížu, Charite sv. Vincenta, občianskemu združeniu Červení králi,  Informačnému centru mladých v Prievidzi, Internátnej škole na Ul. Kalinčiaka, zamestnancom mesta a organizácií založených mestom Prievidza, p. Urminskému, p. Djorovičovej,  všetkým poskytovateľom 2 % z daní,  ostatným darcom finančných prostriedkov i fyzickým osobám –  obyvateľom mesta Prievidza za materiálnu, finančnú i morálnu  pomoc.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri