V mene kráľa a kráľovnej



11. 4. 2013 08:11

Deti z prievidzského okresu predstavili históriu svojho mesta v súťaži V mene kráľa a kráľovnej.

Koncom marca bol pod týmto názvom uskutočnený projekt pri príležitosti osláv jubilejného roka 2013, v ktorom uplynie 900 rokov od prvej písomnej zmienky o Prievidzi v Zoborskej listine kráľa Kolomana a zároveň je to rok 630. výročia udelenia mestských privilégií udelených Prievidzi kráľovnou Máriou. V Zoborskej listine sú spomínané mestá Bojnice, Nováky a obec Nitrica. Zámerom súťažného projektu bolo predstaviť významné udalosti z histórie mesta Prievidza a troch obcí deťom v meste Prievidza prostredníctvom prezentácie historických udalostí ich rovesníkmi.

Do projektu sa zapojili tímy súťažiacich žiakov 5. alebo 6. ročníka zo všetkých deviatich prievidzských škôl a tímy zo škôl Bojnice, Nováky a Nitrica. 120 detí si pripravilo krátke programy, ktorými predstavili historické udalosti podľa zvolenej témy, musela však súvisieť s históriou od 12. do 19. storočia. Programy mali interaktívny charakter. Po celý čas ich sprevádzali moderovaním Peter Zavadil alias kráľ Koloman a Bianka Bartošová alias kráľovná Mária z rodu Anjou.

Cieľom projektu bolo poskytnutie nových impulzov do výchovno – vzdelávacieho procesu v oblasti regionálnej výchovy, využitie samostatnej tvorivej práce detí pri získavaní vedomostí a ich následnej prezentácii, budovanie vzťahu k histórii, regiónu, domovu, predstavenie historických udalostí hravou formou a poukázanie na ich význam, vďaka ktorému ovplyvnili život obyvateľov spomínaných miest a obce. Poukázanie na vzťah predkov k miestu, kde žili a zdôraznenie špecifík doby, v ktorej žili.

Po vzhliadnutí všetkých prezentácií odborná porota zložená z členov Mgr. Ľudmila Húsková – riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Diana Dušeková za mesto Prievidza, Mgr. Silvia Letavajová, PhD. – etnologička a vysokoškolská asistentka Univerzity svätých Cyrila a Metoda, Mgr. art. Petra Štorcelová – divadelná dramaturgička z Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi a Ing. Erik Kližan – archivár a knihovník zo Slovenského národného múzea v Bojniciach mala neľahkú úlohu - vyhlásiť víťazov – vyhral súťažiaci tím zo Základnej školy Malonecpalská ul. v Prievidzi a súťažiaci tím zo Základnej školy s materskou školou v Nitrici. Cenou pre víťazné tímy detí bude výlet do Mačova (časť Diviaky nad Nitricou), kde deti so svojimi pedagogičkami prežijú rekreačný deň v príjemnom horskom prostredí Hipocentra Mačov. Aj keď z tejto súťaže vzišli len dvaja víťazi, treba vyzdvihnúť, že všetky súťažiace tímy spolu so svojimi pedagogičkami odviedli excelentnú prácu, ktorá sa prejavila v rôznych typoch spracovania zvolených tém, napríklad prostredníctvom zaujímavých dramatických výstupov, prezentácií v Power Pointe, súťažných kvízov. Organizátormi tohto projektu boli Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Mesto Prievidza.

Jana Hvojniková, RKC v Prievidzi
autorka projektu


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri