V materskej škole sa pokračuje s rekonštrukciou budovyLorem ipsum dolor sit amet 25. 4. 2014 09:05

Mesto Prievidza sa v minulom roku úspešne zapojilo do  grantového programu Eko – obec vyhláseného Nadačným fondom Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Jeho cieľom bolo podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární. Realizácia projektu je už naštartovaná.Vsúčasnosti mesto Prievidza zo svojho rozpočtu financuje ďalšie opravy v Materskej škole na Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi.

Predmetom zrealizovaného projektu je rekonštrukcia - výmena okien a dverí na jednom z pavilónov Materskej školy na Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi. Tepelno-izolačné vlastnosti uvedeného objektu boli na hranici havarijného stavu a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov boli veľmi vysoké nakoľko dochádzalo k úniku tepla cez okenné a dverové výplne, ktoré boli technicky v nevyhovujúcom stave. Navrhnuté úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové výrazne vylepšili daný stav. Realizácia aktivít projektu bola predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

„Prisľúbili sme ako zriaďovateľ tejto materskej školy, že nájde finančné prostriedky a bude pokračovať v rekonštrukcii tejto budovy, nakoľko časť objektu materskej školy vykazuje naďalej vysokú energetickú náročnosť. Aj preto sme z rozpočtu mesta uvoľnili ďalšie financie na ďalšie rekonštrukcie v tejto materskej škole,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Práve počas uplynulých veľkonočných sviatkov boli využité finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené v rozpočte na údržbu a investície. Finančné prostriedky sa využili na výmenu vchodových dverí v pavilóne B a C, a taktiež na výmenu dverí na prízemí, ktoré sa nachádzajú pri telocvični.

„Pevne verím, že v plánovanej  rekonštrukcii sa bude pokračovať a následne bude vykonaná rekonštrukcia a výmena ostatných okien v pavilóne B a C s cieľom pripraviť budovu k následnému zatepleniu,“ vyjadrila sa riaditeľka školy Edita Ertlová.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri