Uzatvorenie Materskej školy, Ulica M. Mišíka 398/157. 12. 2020 08:59

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára Materskú školu, Ulica M. Mišíka 398/15 z dôvodu sťahovania a upratovania priestorov po rekonštrukcii od 14.12.2020 do 06.01.2021, vrátane.

Zriaďovateľ v súvislosti s protipandemickými opatreniami neumožňuje v materských školách vytvoriť zberné triedy, tz. triedy, v ktorých sa stretávajú deti z rozličných tried či materských škôl.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri