Úprava podmienok držania a vodenia psov4. 7. 2018 08:30

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.5.2018 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje podmienky držania a vodenia psov na území Prievidze. Zmeny VZN boli zapracované na základe protestu prokurátora.

Nové VZN určuje sumu za náhradnú evidenčnú známku psa, určuje podrobnosti o vodení psov, vymedzuje miesta zákazu voľného pohybu psov a zákazu vstupu so psom, a tiež upravuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.

Podrobnosti o vodení psa
Vodiť psa na verejné priestranstvá možno len na vodidle bezpečne pripevnenom na obojku. Voľný pohyb psa je na verejných priestranstvách zakázaný. Na základe nového VZN budú miesta so zakázaným voľným pohybom psov viditeľne označené tabuľkou vyjadrujúcou buď slovne alebo obrázkom.

Predmetné VZN taktiež vymedzuje miesta zákazu vstupu so psom.
Vstup so psom je zakázaný:
- do objektov verejnej správy, školských, športových a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
- na verejné detské ihriská a pieskoviská,
- do areálov cintorínov a pohrebísk,
- na miesta s upravenou kvetinovou výsadbou.
Miesta budú viditeľne označené tabuľkou vyjadrujúcou buď slovne alebo obrázkom zákaz vstupu so psom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri